Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Administracja i zarządzanie publiczne

Obszar studiów
studia licencjackie

Cele kształcenia

Celem kształcenia na obszarze studiów Administracja i Zarządzanie Publiczne jest przygotowanie studentów do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej i dynamicznej strukturze administracyjnej sektora publicznego. Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu nowego zarządzania publicznego, prawa administracyjnego oraz procedur administracyjnych. Zapoznanie się z problemami organizacji oraz wykorzystywanymi metodami i technikami w celu efektywnego zarządzania jednostkami administracji publicznej. Kluczowym celem jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry nastawionej na rozwiązywanie problemów w jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej.
 
Studia skierowane są do osób chcących zdobyć wykształcenie z zakresu administracji publicznej oraz w przyszłości podjąć pracę w instytucjach administracyjnych różnego szczebla, w szczególności na stanowiskach kierowniczych.
 

Program studiów

Obszar Administracja i Zarządzanie Publiczne realizowany w ramach kierunku Zarządzanie przejawia elementy Nowego Zarządzania Publicznego (NPM), które wskazuje na podobieństwo organizacyjnych cech administracji publicznej i sektora prywatnego, a także sektora pozarządowego, eksponując znaczenie profesjonalnego zarządzania i efektywności.

Wiedza

Absolwent obszaru Administracja i Zarządzanie Publiczne ma szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, prawa i administracji w kontekście mechanizmów rządzenia i administrowania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania publicznego oraz procesów decyzyjnych. Zna i rozumie istotę misji administracji publicznej. Do najistotniejszych zagadnień, którym poświęca się wiele uwagi podczas realizacji procesu kształcenia należą: rodzaje struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych i ekonomicznych) i ich istotne elementy, system i organy władzy w Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej rządowej (ogólnej i specjalnej) i samorządowej, system prawa polskiego, prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej oraz wzajemne powiązania w ramach tych systemów oraz relacji pomiędzy prawem polskim, prawem międzynarodowym, i prawem Unii Europejskiej, podstawowe formy indywidualnej przedsiębiorczości.

Umiejętności

Student obszaru administracja publiczna w toku studiów zdobywa umiejętności z zakresu:

- prawidłowego interpretowania pojęć prawnych, ekonomicznych

- potrafi posługiwać się terminologią z zakresu prawa i administracji

- potrafi przewidzieć skutki prawne i praktyczne wprowadzania wybranych rozwiązań prawnych

- potrafi prawidłowo posługiwać się wybranymi normami i regułami prawnymi, w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauk prawnych i ekonomicznych

- samodzielnego przeprowadzenia postępowania administracyjnego

- dokonania rzetelnej kwalifikacji prawnej

- wydania i uzasadnienia prawidłowej decyzji administracyjnej

                     - kierowania zespołami ludzkimi

- planowania i organizacji pracy biurowej

- współczesnych rozwiązań strukturalnych

- komunikacji interpersonalnej

- potrafi używać różnorodnych technik negocjacyjnych

- formułowania celów strategicznych

- rozwiązywania problemów w jednostkach rządowych oraz samorządowych

Języki obce

Studenci mogą dokonać wyboru w zakresie języka obcego, którego chcą się uczyć. Zdecydowanie najchętniej wybierany jest język angielski. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu lektorów, studenci tego obszaru potrafią opisać podstawowe zagadnienia z zakresu administracji, zarządzania i prawa w języku angielskim. 

Umiędzynarodowienie studiów

Studenci mają możliwość uczestniczenia w licznych międzynarodowych programach wymiany (m.in. program ERASMUS PLUS), a także realizować praktyki specjalistyczne w krajach Unii Europejskiej. 

Wykaz przedmiotów

 • Prawo administracyjne
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
 • Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej
 • Metody i techniki zarządzania w administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Podstawy ekonomii
 • Komunikacja interpersonalna
 • Relacje społeczne
 • Postępowanie administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy
 • Prawo urzędnicze
 • Psychologia zarządzania
 • Statystyka z demografią
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Instytucje i źródła prawa UE
 • Ustrój i administracja państw UE
 • Elektroniczna administracja
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Legislacja administracyjna
 • Publiczne prawo konkurencji
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Sądownictwo administracyjne
 • Gospodarowanie mieniem samorządu terytorialnego
 • System budżetowy samorządu terytorialnego

Praktyki i staże

 • CEL

Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi.

 • LICZBA PUNKTÓW ECTS

Studenci w toku kształcenia odbywają praktyki:
- praktykę „Kompetencje pracownicze” realizowaną do końca I roku studiów, uzyskując min. 6 punktów ECTS;
- praktykę branżową, realizowaną w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskując min. 12 punktów ECTS.

Część praktyk może odbywać się w sposób zdalny lub projektowy.

 • MIEJSCA

Miejsca odbywania praktyk: urzędy administracji rządowej i samorządowej, instytucje i agendy Unii Europejskiej, służby dyplomatyczne, Komenda Wojewódzka/Miejska Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, straż gminnej, przedsiębiorstwa prywatne i państwowe (realizowanie praktyk na stanowisku doradcy finansowego lub eksperta do spraw podatków), biura nieruchomości, firmy ubezpieczeniowe.

 • PRAKTYKI NADPROGRAMOWE

Studenci mają także możliwość odbycia obligatoryjnych lub fakultatywnych międzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

Zajęcia eksperckie

W trakcie przygotowania teoretycznego odbywają się wykłady eksperckie prowadzone przez wybitnych praktyków z dziedzin takich jak: zarządzanie, administracja czy prawo. Tematyka wykładów eksperckich oscyluje wokół Nowego Zarządzania Publicznego. 

Szkolenia i certyfikaty

W trakcie studiów student ma możliwość skorzystania ze szkoleń oferowanych przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji np.:

Strategie rozwoju jednostki samorządowej

Partnerstwo publiczno-prywatne – założenia i praktyka

Strategia zarządzania projektem

Dodatkowe kompetencje

Zarówno absolwenci jak i uczestnicy studiów mają możliwość zdobycia i doskonalenia dodatkowych kompetencji w ramach szerokiej oferty specjalistycznych kursów, szkoleń, warsztatów oraz licznych kierunków studiów podyplomowych oferowanych przez Wyższą Szkołę Gospodarki. Rekomendowane kursy i warsztaty rozszerzające zakres kompetencji to m.in.:  Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, Zamówienia publiczne, Prawo pracy dla urzędników, Prawo i praktyka postępowania administracyjnego, Kadry i płace, Psychologia w zarządzaniu i biznesie, Asertywność, Techniki negocjacji.

Perspektywy zatrudnienia

Uprawnienia zawodowe (uprawnienia do wykonywania zawodu, uzyskane w efekcie ukończenia studiów, możliwe do uzyskania po odbyciu szkoleń uzupełniających, praktyk zawodowych lub spełnieniu dodatkowych warunków)

Obszar studiów przygotowuje do wykonywania zawodów takich jak: urzędnicy do spraw podatków, urzędnicy organów udzielających licencji, pośrednicy pracy, asystenci ubezpieczeniowi, specjaliści analizy rynku pracy, referenci administracyjno-biurowi, urzędnicy państwowi, urzędnicy samorządowi, pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej i wiele innych. 

Miejsca i stanowiska pracy

Absolwenci znajdą pracę na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w sektorze publicznym administracji państwowej, rządowej lub samorządowej na następujących szczeblach:

- centralnym: ministerstwa, urzędy centralne, fundusze, agencje

- wojewódzkim: urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, wojewódzkie inspekcje i służby

- powiatowym i gminnym: starostwa, urzędy miejskie, urzędy gminne, inspekcje, służby 

Ścieżki kariery

Budowanie ścieżki kariery polega na indywidualnym zaplanowaniu schematu rozwoju zawodowego pracowników bądź też potencjalnych kandydatów. Dobrze wyznaczona ścieżka kariery zawodowej jest niezbędna na dzisiejszym rynku pracy. Warto wziąć pod uwagę różne warianty rozwoju kariery. WSG daje taką możliwość.

Uzupełnienie wykształcenia

Po ukończeniu studiów istnieje możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia (magisterskich), bądź na studiach podyplomowych realizowanych przez Wyższą Szkołę Gospodarki, na takich kierunkach jak np.:

- Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi

- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

- Doradca finansowy

- Public Relations

- Zarządzanie Finansami Małych i Średnich Przedsiębiorstw

- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Rekomendowane specjalizacje

 

 • zarządzanie kryzysowe