Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Psychopedagogika z doradztwem zawodowym

Obszar studiów
studia licencjackie

 Cele kształcenia

Celem kształcenia w ramach obszaru Psychopedagogika jest przygotowanie studentów do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i wykonywania pracy zawodowej w zmieniających się warunkach życia we współczesnym świecie. Z tego też względu studenci obszaru w trakcie trwania studiów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii oraz dziedzin pokrewnych, jak również udoskonalić swoje praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Po ukończeniu studiów absolwenci będą specjalistami przygotowanymi do angażowania się w działania zawodowe realizowane w środowisku szkolnym (z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami), jak i pozaszkolnym (z rodziną, grupą rówieśniczą, środowiskiem lokalnym).

Program studiów

Praca z ludźmi w różnych fazach życia, wspieranie ich rozwoju, organizowanie procesów wychowania i nauczania wymaga nie tylko wiedzy pedagogicznej, ale również odpowiedniego przygotowania psychologicznego. Psychopedagogika to obszar studiów z zakresu pedagogiki, który łączy wiedzę pedagogiczną z wiedzą i umiejętnościami psychologicznymi. Zorientowanie obszaru na rozwijanie u studentów zarówno szeroko pojętych kompetencji pedagogicznych, jak i psychologicznych, przydatnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, uwrażliwia studentów na konieczność wieloaspektowego ujmowania sytuacji wychowawczych i uwzględniania ich kontekstu społecznego, jak również psychospołecznych uwarunkowań relacji interpersonalnych. To wszystko może sprzyjać nabyciu przez przyszłych pedagogów umiejętności organizowania skutecznych działań o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i doradczym adresowanych zarówno do jednostki, jak i jej środowiska życia.

Wiedza

Program studiów w ramach obszaru Psychoprofilaktyka zorientowany jest na pogłębianie wiedzy pozwalającej absolwentowi odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Podczas studiów pedagogiki (opiekuńczo-wychowawczej, społecznej, specjalnej), psychologii (ogólnej, rozwoju człowieka, społecznej, wychowawczej), socjologii (edukacji, rodziny), biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, psychoprofilaktyki (rodziny, uzależnień), diagnozy i terapii pedagogicznej, komunikacji interpersonalnej.

Umiejętności

Program studiów w ramach obszaru Psychopedagogika zorientowany jest również na rozwijanie odpowiednich umiejętności zawodowych.

Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • umiejętności diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również środowiska społecznego, w którym funkcjonują podopieczni,
 • umiejętności diagnozowania sytuacji wychowawczych i wdrażania działań o charakterze naprawczym oraz stymulującym, wspomagającym optymalny rozwój psychospołeczny podopiecznych,
 • umiejętności projektowania programów profilaktycznych i terapeutycznych,
 • umiejętności planowania, organizowania i przeprowadzania zajęć wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
 • umiejętności prowadzenia treningów twórczości oraz warsztatów dotyczących rozwijania kompetencji wychowawczych, kształtowania inteligencji emocjonalnej, rozwijania zdolności komunikacyjnych i kreatywności,
 • umiejętności prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 • umiejętności prowadzenia oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych.

Języki obce

Absolwenci w trakcie studiów uzyskują także kompetencje w zakresie języków obcych. Nauka języka obcego odbywa się w oparciu o nowoczesne metody nauczania (laboratoria językowe, konwersatoria itp.) oraz w zakresie słownictwa branżowego (nauk społecznych). Znajomość języków obcych poszerza kompetencje zawodowe, stwarzając szanse do uczestnictwa w realizowanych już projektach międzynarodowych, tworzenia nowych przedsięwzięć, a także do podjęcia pracy za granicą.

Umiędzynarodowienie studiów

Uczelnia w ramach podpisanych umów i porozumień stwarza okazję do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych ze specjalistami z zagranicy (w języku angielskim). Są też możliwe wyjazdy w ramach programu Erasmus, a także udział w realizowanych projektach międzynarodowych.

 

Wykaz przedmiotów

 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Diagnoza i psychoprofilaktyka uzależnień
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika społeczna
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia wychowawcza
 • Psychoprofilaktyka rodziny
 • Relacje społeczne
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Warsztaty kompetencji pedagogicznych
 • Współczesne koncepcje wychowania
 • Wprowadzenie do pedagogiki

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez: prowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich z doświadczeniem w danej branży, spotkania z ekspertami, organizacją wydarzeń branżowych, możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia i zajęcia warsztatowe, gry symulacyjne oraz obligatoryjne praktyki zawodowe.

 • OPIEKA    

Realizację praktyk nadzorują: Koordynator ds. kształcenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawiązaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga również Biuro Kształcenia Praktycznego.

 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE A ZALICZENIE PRAKTYK

Osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą uzyskują możliwość  zaliczenia efektów kształcenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego.

Student ma możliwość rozwoju umiejętności i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

Praktyki i staże

 • CEL

Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi.

 • LICZBA PUNKTÓW ECTS

Studenci w toku kształcenia odbywają praktyki:
- praktykę „Kompetencje pracownicze” realizowaną do końca I roku studiów, uzyskując min. 6 punktów ECTS;
- praktykę branżową, realizowaną w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskując min. 12 punktów ECTS.

Część praktyk może odbywać się w sposób zdalny lub projektowy.

 • MIEJSCA

Praktyka zawodowa może być zrealizowana w:

 1. placówkach edukacyjnych (gabinet pedagoga/psychologa szkolnego),
 2. placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. dom dziecka, internat, bursa),
 3. placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe, profilaktyczne),
 4. poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 5. warsztatach terapii zajęciowej.
 • PRAKTYKI NADPROGRAMOWE

Studenci mają także możliwość odbywać obligatoryjnych lub nadprogramowych międzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

Zajęcia eksperckie

Zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich z tytułami naukowymi, ale również przez praktyków – osoby posiadające głębokie doświadczenie zawodowe w proponowanym obszarze studiów.

Szkolenia i certyfikaty

Uczelnia, systematycznie poszerzając swoją ofertę edukacyjną, stwarza możliwość odbycia różnorodnych szkoleń specjalistycznych i uzyskania certyfikatów poświadczających w nich udział. Dla absolwentów przygotowana została także bogata oferta kwalifikacyjnych i kompetencyjnych studiów podyplomowych.

Rekomendowane kursy:

 • Asystent rodziny,
 • Kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • Mediacje rodzinne,
 • Poradnictwo socjalno-prawne,
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 • Rozwiązywanie konfliktów,
 • Technika kontraktu socjalnego,
 • Szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3,
 • Wideotrening Komunikacji (VIT).

 

Dodatkowe kompetencje

Absolwenci tej specjalności nabywają kompetencje w zakresie diagnozowania u swoich podopiecznych czy w środowisku pracy obszarów wymagających działań korekcyjnych, czy wspomagających rozwój. Potrafią prowadzić interwencje kryzysowe, mediować i diagnozować potencjalne możliwości, indywidualne potrzeby ucznia oraz przyczyny niepowodzeń szkolnych. Ponadto  dzięki uzyskanej w toku studiów wiedzy absolwenci uzyskują kompetencje do prowadzenia interwencji kryzysowych, negocjacji i mediacji oraz diagnozowania potencjalnych możliwości, indywidualnych potrzeb uczniów oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych. Zdobywają umiejętności tworzenia programów, a następnie prowadzenia treningów twórczości oraz następujących form warsztatowych: rozwijających kompetencje wychowawcze, kształtujących inteligencję emocjonalną, rozwijających zdolności komunikacyjne i kreatywność. 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci tej specjalności mają do wyboru bogatą ofertę zatrudnienia w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, ochotniczych hufcach pracy; w placówkach wychowania pozaszkolnego oraz zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W domach dziecka, w domach samotnej matki, ośrodkach profilaktycznych i terapeutycznych, oraz jako wychowawca w różnorodnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. w pogotowiu opiekuńczym, czy środowiskowych świetlicach opiekuńczych przy centrach pomocy rodzinie.

Ponadto ukształtowane podczas studiów umiejętności miękkie ułatwiają psychopedagogowi odnalezienie się również w branży szkoleniowej – w prowadzeniu warsztatów z komunikacji, inteligencji emocjonalnej, kompetencji wychowawczych, czy treningów twórczości i warsztatów rozwijających kreatywność u dzieci i młodzieży. 

Uprawnienia zawodowe

Ukończenie studiów, czyli uzyskanie pozytywnej oceny z ustnego egzaminu dyplomowego po wcześniejszym zdobyciu zaliczenia z wszystkich wymaganych przedmiotów, wiązać się będzie z uzyskaniem odpowiedniej liczby punktów ECTS, a tym samym z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata na kierunku pedagogika, na obszarze psychopedagogika.

Miejsca i stanowiska pracy

Absolwent po ukończeniu studiów ma możliwość podjąć zatrudnienie m.in. jako: pedagog szkolny (m.in. w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym); pedagog czasu wolnego w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (internat, bursa); wychowawca w różnorodnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. świetlica środowiskowa lub terapeutyczna, pogotowie opiekuńcze); wychowawca-terapeuta (po zdobyciu określonych uprawnień) w ośrodkach wychowawczych, reedukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych. Oferta zatrudnienia absolwenta obszaru Psychopedagogika obejmuje także domy dziecka, domy samotnej matki, centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej. Ponadto absolwenci mogą również zakładać i prowadzić prywatne placówki w ww. dziedzinach, a także znajdować zatrudnienie w instytucjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz dziecka i rodziny.

Ścieżki kariery

Absolwent po ukończeniu studiów ma możliwość podjęcia pracy w placówkach szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych, w obszarze edukacji pozaszkolnej, w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i rodzinie, w branży szkoleniowej i instytucjach o charakterze doradczym.