Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Wellness i odnowa biologiczna

Obszar studiów
studia licencjackie

 Cele kształcenia

Żyjemy w czasach, w których zarówno wśród starszych i młodszych ludzi występuje coraz większe zapotrzebowanie na usługi związane z podtrzymywaniem zdrowia, tężyzny fizycznej, korzystnego wyglądu i dobrego samopoczucia. Również w naszym kraju zaczęto dostrzegać potrzebę dbałości o zdrowie i kondycję psycho-fizyczną polepszając tym samym swoje samopoczucie i poziom życia. Zwiększający się popyt na szeroko rozumiane usługi rekreacyjne, sportowe i o charakterze zdrowotnym determinuje wyraźnie wzrost rynkowego znaczenia usług rekreacyjnych i zdrowotnych.  Oznacza to również potrzebę doskonalenia kadr i kształcenia specjalistów przygotowanych do tego typu działalności.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy w branży usług rekreacyjnych, sportowych, zdrowotnych, priorytetowym celem studiów w obszarze WELLNESS I TURYSTYKA UZDROWISKOWA jest wykształcenie specjalistów z zakresu organizacji i obsługi rekreacji, sportu, turystyki zdrowotnej, w i odnowy biologicznej.

Posiadając długoletnie i bardzo dobrze oceniane doświadczenie na rynku edukacyjnym w zakresie turystyki i rekreacji (w 2013 r. III miejsce w Rankingu Wiadomości Turystycznych, tj. najbardziej cenionego na rynku polskim  pisma branżowego) naszym najważniejszym priorytetem jest przekazywanie umiejętności praktycznych oraz kształtowanie kreatywnego podejścia do pracy w zawodach i na stanowiskach związanych z ww. branżą 

Program studiów

Studia w obszarze ,,Wellness i Turystyka Uzdrowiskowa” mają za zadanie kształtować oczekiwane przez branżę umiejętności i kompetencje, w tym typowo zawodowe m.in.:
•    opracowania i prezentowania oferty usług i produktów turystyki zdrowotnej i odnowy biologicznej łącznie z kalkulacją kosztów i cen,
•    stosowania metod promocji oferty produktów uzdrowiskowych, turystycznych i rekreacyjnych z wykorzystaniem technik informatycznych,
•    umiejętność pracy z klientem, w tym sprawna obsługa kuracjuszy i turystów, stosowania metod zarządzania strategicznego w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw i podmiotów działających na rynku uzdrowiskowym, w tym podnoszenia jakości oferowanych usług,
•    stosowania nowoczesnych technik informatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem branży uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej ,
•    wykorzystania wiedzy z rachunkowości zarządczej i finansowej w działalnościach gospodarczych,
•    prowadzenia negocjacji handlowych z kontrahentami oraz przeprowadzania rozmów z klientami oraz podległym personelem ze szczególnym uwzględnieniem szybkiego rozwiązywania pojawiających się problemów,
•    stosowania zaawansowanych metod i narzędzi marketingu w celu skutecznego podnoszenia sprzedaży danych usług i produktów,
•    prowadzenia własnej działalności usługowej na rynku turystyki uzdrowiskowej i odnowy biologicznej,
•    nawiązywania kontaktów i komunikowanie się w co najmniej w jednym języku obcym ze szczególnym uwzględnieniem znajomości obszaru języka branżowego,
•    ponadto absolwent będzie mógł* nabyć specjalistyczne umiejętności planowania i wykonania zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym różnorodnych form masażu, ćwiczeń, fizykoterapii i innych, z uwzględnieniem zwłaszcza działań w obszarze odnowy biologicznej, wellness, spa oraz fizjoterapii sportowej (* w zależności od wyboru ścieżki edukacyjnej).

 

Wiedza

Specyfika branży uzdrowiskowej i rynku turystyki zdrowotnej wymaga, aby obszar studiów ,,turystyka zdrowotna i odnowa biologiczna” obejmował zarówno interdyscyplinarną, jak i specjalistyczną i jednocześnie wyprofilowaną wiedzę z zakresu różnych nauk i dyscyplin naukowych, w tym np.: turystyki i rekreacji, kultury fizycznej, nauk o zdrowiu (np. fizjoterapii), fizjologii człowieka, ekonomii, organizacji i zarządzania oraz marketingu. Podczas studiów student otrzyma wiedzę nt. zasad organizacji i obsługi ruchu turystycznego, organizacji turystyki zdrowotnej, prawa medycznego, tworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstw, instytucji i organizacji związanych z turystyką uzdrowiskową i SPA, funkcjonowania uzdrowisk, trendów na rynku lecznictwa uzdrowiskowego, promocji zdrowia i odnowy biologicznej, organizacji i zarządzania obiektami uzdrowiskowymi i centrami odnowy biologicznej, oczekiwanych standardów obsługi klienta (jakości usług) oraz żywienia i dietetyki. Ponadto przyswoi wiedzę o najnowszych światowych trendach i rozwiązaniach dla obszarów usługowych wellness i spa, zabiegach pielęgnacyjno-relaksacyjnych, zastosowaniu nowoczesnej aparatury zabiegowej, nabędzie również wiedzę i umiejętności stosowania metod marketingowych w usługach uzdrowiskowych i turystycznych

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy w sektorze usług turystycznych, związanych z poprawą zdrowia. Po ukończeniu studiów absolwent zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umie posługiwać się językiem specjalistycznym w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu.

Umiejętności

Założeniem programu studiów w obszarze ,,Turystyka zdrowotna i odnowa biologiczna” jest wyposażenie absolwenta w szereg oczekiwanych na rynku pracy umiejętności praktycznych i kompetencji pozwalających na swobodne dopasowanie się do wymagań rynku pracy i oczekiwań pracodawców działających w branży uzdrowiskowo-turystycznej.

Języki obce

Program studiów obliguje studenta do poznania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwania się językiem specjalistycznym w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu.

Umiędzynarodowienie studiów

W programie studiów przewiduje się realizację zajęć przez ekspertów międzynarodowych, wyjazdy studyjne, realizację praktyk w ośrodkach zagranicznych, wyjazdy w ramach programu Erasmus.

Wykaz przedmiotów

Wybrane przedmioty:

 • Systematyka ćwiczeń leczniczych
 • Fizykoterapia
 • Odnowa biologiczna
 • Rehabilitacja
 • Masaż klasyczny i leczniczy

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez: zajęcia z nauczycielami z doświadczeniem w danej branży, spotkania z ekspertami, organizację wydarzeń branżowych, możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne (w salach bogato wyposażonych w profesjonalną aparaturę) oraz obligatoryjne praktyki zawodowe.

OPIEKA    
Realizację praktyk nadzorują: Koordynator ds. kształcenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawiązaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga również Biuro Kształcenia Praktycznego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE A ZALICZENIE PRAKTYK
Osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą uzyskują możliwość  zaliczenia efektów kształcenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego.

Student ma możliwość rozwoju umiejętności i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

Praktyki i staże

CEL
Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi.

LICZBA PUNKTÓW ECTS
Studenci w toku kształcenia odbywają Praktyki:
- Praktykę „Kompetencje pracownicze”, realizowaną do końca I roku studiów, uzyskując min. 6 punktów ECTS;
- Praktykę branżową, realizowaną w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskując min. 12 punktów ECTS.
Część praktyk może odbywać się w sposób zdalny lub projektowy.

MIEJSCA
Miejsca odbywania praktyk: podmioty działające na rynku usług uzdrowiskowo-turystycznych, ośrodki odnowy biologicznej, wellness, spa i ośrodki sportowe.

PRAKTYKI NADPROGRAMOWE
Studenci mają także możliwość odbycia obligatoryjnych lub nadprogramowych międzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

Zajęcia eksperckie

Zajęcia o charakterze eksperckim (praktycznym) prowadzone są zarówno przez uznanych pracowników akademickich ze stopniami i tytułami naukowymi, ale również przez praktyków branży turystycznej (podróżnicy, menadżerowie i właściciele biur podróży, przedstawiciele firm turoperatorskich, prezesi znanych hoteli, zaproszeni eksperci branżowi w dziedzinie turystyki o randze krajowej).

Ponadto w programie studiów przewidziano zajęcia prowadzone w języku angielskim przez wykładowców z uczelni europejskich (np. w zakresie zarządzania strategicznego turystyką, zarządzania produktami turystycznymi w regionach itp.)

Szkolenia i certyfikaty

Kursy i szkolenia rozwijające kompetencje

 • ABC Przedsiębiorczości
 • Akademia Animatorów
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Fizjoterapia w Spa i Kosmetologii
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalność Fitness - ćwiczenia siłowe
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalność Fitness - nowoczesne formy gimnastyki
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalność Golf
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalność Hipoterapia
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalność Jazda Konna
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalność Narciarstwo Zjazdowe
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalność Snowboard
 • Instruktor turystyki kajakowej
 • Instruktor Turystyki Kajakowej dla pilotów i przewodników
 • Kurs "Niepełnosprawni bliżej"- opieka nad osobami niepełnosprawnymi
 • Kurs instruktora odnowy biologicznej
 • Kurs Instruktora Sportu
 • Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności samoobrona
 • Kurs instruktora rekreacji ruchowej specjalność gry zespołowe
 • Kurs instruktora rekreacji ruchowej specjalność kolarstwo
 • Kurs masażu I stopnia
 • Kurs masażu II stopnia
 • Metoda Weroniki Sherborne
 • Rehabilitacja

Uzupełniające kompetencje (fakultatywne) – dodatkowo z puli innych obszarów oferty WSG:

 • ABC Hotelarstwa
 • Akademia kreatywności
 • Akademia Menedżera
 • Akademia Rezydentów
 • Akademia Psychologii w Biznesie i Zarządzaniu 
 • Akademia Psychologii w Sporcie
 • Akademia Public Relations
 • Akademia technologii umysłowych
 • Autoprezentacja
 • Budowanie zespołów pracowniczych w instytucjach i organizacjach
 • EBCL
 • Efektywne zarządzanie logistyczne
 • Etyka i etykieta w biznesie
 • Kurs analizy finansowej przedsiębiorstwa (przy współpracy
 • Kurs barmański
 • Kurs kadry i płace w firmie (przy współpracy z PTE)
 • Kurs kelnerski
 • Kurs kompetencji biznesowych
 • Kurs podstaw rachunkowości i księgowości firmy z wykorzystaniem komputera (przy współpracy z PTE)
 • Kurs SOMMELIERSKI
 • Logistyka jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Negocjacje w biznesie
 • Nowoczesne techniki sprzedaży
 • Podstawy rachunkowości i księgowości firmy (przy współpracy z PTE)
 • Pozyskiwanie środków na założenie własnej firmy
 • Projektowanie aplikacji internetowych - WebMaster
 • Projekty innowacyjne i ponadnarodowe
 • Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowy
 • Trening Asertywności
 • Twórcze myślenie drogą do sukcesu i zadowolenia
 • Warsztaty Kulinarne – Sposoby przygotowywania nowoczesnych potraw przy użyciu ekologicznych produktów w niepowtarzalnych aranżacjach
 • Współpraca z trudnym klientem
 • Zarządzanie czasem pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy i szkolenia dające uprawnienia zawodowe

 • Kurs pilotów turystycznych
 • Kurs kieronieków placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kurs przewodnika miejskiego

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci studiów w obszarze ,,Wellness i Turystyka Uzdrowiskowa” będą przygotowani do pracy w sektorze usług uzdrowiskowych w tym m.in. do pracy w ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych, spa oraz centrach odnowy biologicznej w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki zdrowotnej. Ponadto będą posiadali niezbędne umiejętności zawodowe do pracy organizatora ruchu turystycznego, organizowania i realizowania imprez turystycznych różnego typu; obsługiwania turystów na poszczególnych etapach podróży turystycznej na stanowiskach średniego szczebla w przedsiębiorstwach i podmiotach turystycznych działających na rynku usług uzdrowiskowych oraz w ramach własnej działalności gospodarczej związanej z usługami w zakresie turystyki zdrowotnej i odnowy biologicznej.

Uprawnienia zawodowe

np.  kurs masażu, kurs ratownika medycznego

Miejsca i stanowiska pracy

W szczególności absolwenci mogą podejmować zatrudnienie:
•    w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego,
•    w ośrodkach SPA & Wellness (centrach odnowy biologicznej)
•    w hotelach i innych obiektach świadczących usługi noclegowe oraz uzupełniające (w tym posiadających działy odnowy biologicznej),
•    w biurach turystycznych, firmach touroperatorskich i agencjach turystycznych,
•    w centrach konferencyjno-kongresowych i targowych,
•    w lokalnych i regionalnych organizacjach i stowarzyszenia promujących rozwój turystyki
•    w działach urzędów i jednostek samorządu terytorialnego i administracji państwowej zajmujących się rozwojem i promocją turystyki zdrowotnej,
•    prowadząc własną działalność gospodarcza w branży turystyki zdrowotnej i odnowy biologicznej.

 

Uzupełnienie wykształcenia

Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów w ramach systemu fakultatywnego:
•    fizjoterapeuty,
•    ratownika wodnego,
•    przewodnika turystycznego,
•    pilota wycieczek,
•    instruktora rekreacji,
•    rezydenta,
•    w zakresie zarządzanie jakością (studium),
•    public relations (studium).

 

Rekomendowane specjalizacje

 • geografia turystyki i podróżnictwo
 • zarządzanie sanatorium
 • turystyka zdrowotna
 • geografia społeczno-ekonomiczna