Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Rachunkowość i podatki

Obszar studiów
studia licencjackie

 Cele kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia ksiąg rachunkowych w instytucjach i przedsiębiorstwach oraz sporządzania i analizy sprawozdania finansowego, przy wykorzystaniu systemów informatycznych rachunkowości.

Student w trakcie nauki poznaje zasady rządzące instytucjami tworzącymi sektor finansowy: bank centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne. Student poznaje zastosowanie różnych instrumentów  finansowych w praktyce oraz mechanizm funkcjonowania rynku usług  finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych).

Program studiów

  Program studiów przewiduje przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe z zakresu ekonomii i zarządzania oraz specjalnościowe z zakresu rachunkowości, podatków, finansów i ubezpieczeń.

  Zajęcia dydaktyczne są realizowane głównie w formie wykładów i zajęć warsztatowych, a także ćwiczeń i gier symulacyjnych, konwersatoriów, laboratoriów, lektoratów, e-learningu, seminariów dyplomowych oraz konsultacji. Istotnym elementem planu studiów jest obowiązek realizacji praktyk w przedsiębiorstwach i instytucjach sektora finansowego.

  Ponadto studenci mogą rozszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w działaniach wielu kół naukowych, funkcjonujących w ramach Uczelni.

Wiedza

Absolwent posiada m.in.:

 • znajomość mechanizmów planowania gospodarczego,
 • znajomość zasad i metod prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej,
 • znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej oraz podstaw aktualnego systemu podatkowego,
 • umiejętność swobodnego poruszania się po rynku finansowym, wraz ze znajomością jego mechanizmów i zasady nim rządzących,
 • umiejętność dobierania rozwiązań i usług finansowych odpowiednich do zapotrzebowania i sytuacji finansowej danego podmiotu (gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa, państwa, banku, funduszu inwestycyjnego, towarzystwa ubezpieczeniowego),
 • umiejętność zabezpieczania się przed różnymi rodzajami ryzyka wynikającymi z wahań kursów walutowych czy stóp procentowych,
 • umiejętność korzystać z instrumentów finansowych,
 • umiejętność dokonania analizy ekonomicznej podmiotu i zbudowania biznes plan oraz strategi rozwoju.

Umiejętności

Student w toku studiów nabywa umiejętności:

 •  prowadzenia analiz rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług finansowych, zarządzania instytucjami finansowymi w zmieniających się warunkach prowadzenia działalności gospodarczej,
 • analizy i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw i  banków,
 •   wykorzystywania nowoczesnych systemów komputerowych do analizy procesów rynkowych,
 • rozwiązywania problemów  rachunkowości, marketingu i  zarządzania produktami finansowymi
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • współdziałania w opracowywaniu strategii przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie kierunków rozwoju i marketingu  oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • budowania strategii rozwoju usług finansowych świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze.
 • opracowywania deklaracji podatkowych i współpracy z Urzędem Skarbowym,
 • analizy kosztów w firmie w celu podejmowania właściwych i trafnych decyzji oraz prowadzenia pogłębionego rachunku kosztów,
 • przygotowania planów rozwoju dla firm działających na rynkach światowych,
 • podejmowania strategicznych decyzji zarządczych
 • negocjacji z partnerami biznesowymi,
 • wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.

Języki obce

Absolwent uzyskuje kompetencje językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu rachunkowości i finansów.

Umiędzynarodowienie studiów

 • Wykłady w języku angielskim z Visiting Proffesor, m.in.  prof. Mathias Moersch, prof. Alexander Kozłov, prof. Olga Ilyash
 • udział w programie Erasmus
 • podwójne dyplomowanie

Wykaz przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu rachunkowości:

 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość budżetowa
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości i audyt finansowy

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu podatków:

 • Rachunkowość podatkowa
 • Postępowanie karno-skarbowe
 • Podatki
 • Prawo podatkowe

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu usług finansowych:

 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • Strategie finansowe
 • Podstawy sprawozdawczości finansowej
 • Ubezpieczenia
 • Biznes plan
 • Bankowość detaliczna i korporacyjna
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Analiza portfela inwestycyjnego
 • Polityka kredytowa i zarządzanie ryzykiem
 • Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
 • Metody wyceny projektów gospodarczych

Wybrane przedmioty podstawowe i kierunkowe:

 • Matematyka
 • Podstawy rachunkowości
 • Analiza ekonomiczna
 • Mikroekonomia
 • Podstawy makroekonomii
 • Ekonometria

Przygotowanie praktyczne

 • PRZYGOTOWANIE PRAKTYCZNE

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów I stopnia, absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Osiągnięcie tego celu ułatwiają zajęcia praktyczne prowadzone przez ekspertów i doświadczonych praktyków z sektora finansowo-księgowego. Znaczna część tych zajęć prowadzona jest w formie warsztatów ułatwiających opanowanie określonych umiejętności zarządczych w przedsiębiorstwie.

 • OPIEKA

Realizację praktyk nadzorują: Koordynator ds. kształcenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawiązaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga również Biuro Kształcenia Praktycznego.

 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE A ZALICZENIE PRAKTYK

Osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą uzyskują możliwość  zaliczenia efektów kształcenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego.

Student ma możliwość rozwoju umiejętności i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

Praktyki i staże

 • CEL

Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi.

 

 • LICZBA PUNKTÓW ECTS

Studenci w toku kształcenia odbywają Praktyki:

- Praktykę „Kompetencje pracownicze”, realizowaną do końca I roku studiów, uzyskując 6 punktów ECTS;

- Praktykę branżową, realizowaną w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskując 12 punktów ECTS.

 

 • MIEJSCA

Miejsca odbywania praktyk: banki komercyjne i spółdzielcze, powszechne towarzystwa emerytalne, organizacjech samorządowe, izby gospodarcze, izby skarbowe, firmy konsultingowe, biura maklerskie, działy finansowe polskich i międzynarodowych firm, urzędy publiczne, biura rachunkowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa rolne, prowadzące rolniczą produkcję roślinną i/lub zwierzęcą, komórki finansowe i zarządcze małych i średnich przedsiębiorstw, jednostki samorządu terytorialnego.

 

 • PRAKTYKI NADPROGRAMOWE

Studenci mają także możliwość odbycia obligatoryjnych lub nadprogramowych międzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS oraz innych programów partnerskich, np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

Zajęcia eksperckie

Zajęcia z wybitnymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi.

Szkolenia i certyfikaty

Centrum szkoleń i Certyfikacji WSG oferuje następujące kursy:

 • Kontrola, nieprawidłowości i ewaluacja funduszy strukturalnych
 • Kontrola Zarządcza w świetle ustawy o finansach publicznych
 • Doradztwo Zawodowe
 • Kadry i płace w firmie
 • Rozliczenia roczne w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Rachunkowość dla wspólnot mieszkaniowych
 • Kurs kompetencji biznesowych
 • Rachunkowość dla Managerów
 • Kurs usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

W tym także kursy prowadzone przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne:

 • Podstawy rachunkowości i księgowości firmy z wykorzystaniem komputera
 • Kurs dla samodzielnych księgowych
 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa
 • Księgowość budżetowa
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Kasjer walutowo-złotowy

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze księgowego, finansisty, analityka w komórkach: finansowo-księgowych, analitycznych , inwentaryzacji, kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych, instytucjach finansowych, izbach i urzędach skarbowych oraz prowadzenia biura rachunkowego.

Uprawnienia zawodowe

Absolwenci specjalności są nade wszystko ekonomistami przygotowanymi do pracy w kraju i zagranicą a zdobyta wiedza umożliwia ubieganie się o certyfikaty i dyplomy dające uprawnienia do wykonywania zawodu. np:

 • Certyfikat uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Certyfikat dyplomowanego pracownika bankowego
 • Certyfikat Dilera Papierów Wartościowych - Maklera
 • Certyfikat z uprawnieniami audytora wewnętrznego.

Miejsca i stanowiska pracy

Absolwent przygotowany jest do pracy:

 • księgowy, 
 • controller,
 • analityk finansowy,
 • specjalista w dziale analiz ekonomicznych,
 • finansista,
 • pracownik izb i urzędów skarbowych,
 • pracownik instytucji bankowo-finansowych,
 • pracownik przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych,
 • pracownik administracji samorządowej,
 • pracownik komórek przedsiębiorstw odpowiedzialnych za analizę ekonomiczną działalności gospodarczej

Ścieżki kariery

Zgodne z proponowanymi miejscami i stanowiskami pracy oraz perspektywą zatrudnienia.

Uzupełnienie wykształcenia

Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów II stopnia w obszarze kształcenia Ekonomia i obszarach pokrewnych, oferowanego w Wyższej Szkole Gospodarki, takich jak:

 • Controlling w finansach i rachunkowości
 • Ekonomia menadżerska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • International Business.

Dodatkowo absolwent może uzupełnić swoje kompetencje uczęszczając na studia podyplomowe oferowane przez WSG, np.:

 • Controlling i Rachunkowość Zarządcza
 • Kadry i Płace - Prawo i Praktyka 
 • Podyplomowe Studia Menedżerskie 
 • Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Europejskimi
 • Zamówienia i Dyscyplina Finansów Publicznych
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menadżerów

Rekomendowane specjalizacje

 • rachunkowość budżetowa
 • rachunek kosztów działań
 • rachunkowość zarządcza
 • sprawozdawczość finansowa
 • bankowość
 • etyka w rachunkowości
 • rynek pracy w finansach
 • controlling