Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Zarzadzanie zasobami ludzkimi z coachingiem

Obszar studiów
studia magisterskie

 Cele kształcenia

   Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania pracy w zawodach związanych z gospodarowaniem kapitałem ludzkim.

   Program studiów jest ukierunkowany  na opanowanie ogólnej i szczegółowej wiedzy z zakresu:

 • gospodarowania kapitałem ludzkim, 
 • przygotowanie do prowadzenia działalności praktycznej w podmiotach systemu gospodarczego,
 • kształtowanie humanistycznego stosunku do ogólnoludzkich wartości,
 • dążenie do ciągłego podnoszenia kwalifikacji poprzez samokształcenie.

Program studiów

  Program studiów przewiduje przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów oraz specjalnościowe z zakresu gospodarowaniem zasobami ludzkimi.

  Zajęcia dydaktyczne są realizowane głównie w formie wykładów i zajęć warsztatowych, a także ćwiczeń i gier symulacyjnych, konwersatoriów, laboratoriów, lektoratów, e-learningu, seminariów dyplomowych oraz konsultacji. Istotnym elementem planu studiów jest obowiązek realizacji praktyk w komórkach przedsiębiorstw zajmujących się sprawami kadrowymi i personalnymi.

  Ponadto studenci mogą rozszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w działaniach wielu kół naukowych, funkcjonujących w ramach Uczelni.

Wiedza

Absolwent posiada m.in.:

 • pogłębioną wiedzę o procesach gospodarowania kapitałem ludzkim zachodzących w przedsiębiorstwach, układach lokalnych, regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych,
 • rozszerzoną wiedzę o pracowniku oraz zespołach i grupach pracowniczych,
 • rozszerzoną wiedzę o systemach motywacji pracowników,
 • rozszerzoną wiedzę o zasadach rekrutacji i doboru pracowników.

Umiejętności

Absolwent posiada m.in.:

 • umiejętność podejmowania decyzji ekonomicznych w zakresie gospodarowania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie lub innej instytucji,
 • umiejętność oceny kwalifikacji pracownika,
 • umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań problemów ekonomicznych, które wiążą się z kwalifikacją i wyceną wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania właściwych decyzji pracowniczych i innych związanych z zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz instytucji. 

Języki obce

Nauka języka obcego na II stopniu studiów jest możliwa, zgodnie z ustaleniami Studium Języków Obcych dla wybranego kierunku z uwzględnieniem słownictwa branżowego.

Umiędzynarodowienie studiów

  Student WSG ma możliwość kontynuacji programu studiów na wielu uczelniach w Europie i poza nią, gdyż prowadzona jest na uczelni wymiana w ramach programu ERASMUS i programów uczelni partnerskich.

  Może także uczestniczyć w praktykach studenckich odbywających się zagranicą. Również studenci z wielu krajów Europu, Azji i Afryki mają możliwość studiowania na WSG i odbywania tu praktyk. Wszelki kontakty w tym zakresie umożliwiają i ułatwiają takie instytucje WSG jak Centrum Współpracy z Zagranicą czy Biuro Praktyk Zawodowych.

  Dodatkowo w ramach programu studiów studenci mają wykłady w języku angielskim z Visiting Proffesor, takich jak:  prof. Mathias Moersch, prof. Alexander Kozłov, prof. Olga Ilyash.

Wykaz przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne z obszaru Zarządzania zasobami ludzkimi:

 • Elementy prawa pracy
 • Techniki negocjacji
 • Polityka rynku pracy i zatrudnienia
 • Analiza zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rekrutacja i dobór kadr
 • Ocena i rozwój pracowników
 • Badanie rynku pracy
 • Zarządzanie konfliktem
 • Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie
 • Podstawy kierowania zespołami pracowniczymi
 • Etyka pracy
 • Ekonomika i organizacja pracy w przedsiębiorstwie

Wybrane przedmioty kierunkowe i podstawowe z zakresu Ekonomii:

 • Wnioskowanie statystyczne
 • Ekonomia matematyczna
 • Rynek finansowy i kapitałowy
 • Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Przygotowanie praktyczne

 • PRZYGOTOWANIE PRAKTYCZNE

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów II stopnia, absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwa. Osiągnięcie tego celu ułatwiają zajęcia praktyczne prowadzone przez ekspertów i doświadczonych praktyków z sektora biznesowego. Znaczna część tych zajęć prowadzona jest w formie warsztatów ułatwiających opanowanie określonych umiejętności zarządczych w przedsiębiorstwie.

 • OPIEKA

Realizację praktyk nadzorują: Koordynator ds. kształcenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawiązaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga również Biuro Kształcenia Praktycznego.

 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE A ZALICZENIE PRAKTYK

Osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą uzyskują możliwość  zaliczenia efektów kształcenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego.

Student ma możliwość rozwoju umiejętności i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

Praktyki i staże

 • CEL

Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi. Praktyki umożliwiają również przeprowadzenie niezbędnych badań do pracy dyplomowej, zebranie materiałów źródłowych, uczestnictwo w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa. 

 

 • LICZBA PUNKTÓW ECTS

Studenci w toku kształcenia odbywają Praktyki:

- Praktykę „Kompetencje pracownicze”, realizowaną do końca I semestru studiów, uzyskując 6 punktów ECTS;

- Praktykę branżową, realizowaną w kolejnych semestrach zgodnie z planem studiów, uzyskując 12 punktów ECTS.

 

 • MIEJSCA

Miejsca odbywania praktyk: działy personalne i kadrowe przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa zajmujące się zarządzaniem kapitałem ludzkim.

 

 • PRAKTYKI NADPROGRAMOWE

Studenci mają także możliwość odbycia obligatoryjnych lub nadprogramowych międzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS oraz innych programów partnerskich, np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

Zajęcia eksperckie

Program studiów obejmuje zajęcia prowadzone przez praktyków i ekspertów krajowych oraz wykłady prowadzone w języku angielskim przez wykładowców z uczelni europejskich.

Szkolenia i certyfikaty

Sugerowany jest udział studenta w szkoleniach specjalistycznych i uzyskiwanie certyfikatów uzupełniających wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów. Student powinien uczestniczyć w sympozjach, konferencjach, szkoleniach organizowanych przez uczelnie, organizacje branżowe, w ramach programu unijnych.

 

Również Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG oferuje możliwość uzupełnienia kwalifikacji na kursach takich, jak:

 • Kurs kompetencji biznesowych
 • Kadry i płace w firmie
 • Sztuka motywacji
 • Nowelizacja Kodeksu Pracy w 2016 r. 
 • Prawo Pracy w praktyce
 • Budowanie zespołów pracowniczych w instytucjach i organizacjach
 • Coaching dla Menedżerów
 • LIDERSHIP - budowanie zespołu, zarządzanie zespołem, delegowanie uprawnień
 • Przeprowadzenie ocen pracowniczych.

Dodatkowe kompetencje

Absolwenci tej specjalności nabywają między innymi kompetencje:

 • swobodnego zarządzania personelem pracowniczym
 • koordynacji i kierowania zespołami ludzkimi w korporacjach, firmach konsultingowo-doradczych, podmiotach rynku pracy, przedsiębiorstwach handlowo-usługowych, jednostkach samorządu terytorialnego.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kończący specjalność "Zarządzanie zasobami ludzkimi" przygotowani są do wykonywania pracy na różnych stanowiskach w firmach konsultingowo-doradczych, podmiotach rynku pracy, przedsiębiorstwach sektora handlowo-usługowego, jednostkach samorządu terytorialnego.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada umiejętności uprawniające go do przeprowadzenia szczegółowej analizy zasobów pracy w jednostkach biznesowych, podmiotach rynku pracy oraz podstawowe umiejętności w zakresie kierowania zespołami pracowniczymi.

Miejsca i stanowiska pracy

 - Specjalista ds. Zarządzania zasobami ludzkimi w działach personalnych, również działach kadr i płac, w różnych typach przedsiębiorstw i instytucji,
- Menedżer zarządzający pracą zespołów ludzkich,
- Doradca personalny, odpowiedzialny za rekrutację i derekrutację personelu oraz zarządzanie wynikami pracy,
- Menedżer i Specjalista w firmach doradztwa personalnego,
- Doradca zawodowy lub personalny w biurach pracy, doradzający poszukującym pracy i poszukującym odpowiednich pracowników,
- Konsultant do spraw personalnych w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych.

Ścieżki kariery

Przede wszystkim w firmach i przedsiębiorstwach, w działach związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi.

Uzupełnienie wykształcenia

Wskazane studia podyplomowe realizowane przez Wyższą Szkołę Gospodarki:

 • Coaching
 • Negocjacje i Mediacje
 • Psychologia w Zarządzaniu i Biznesie
 • Public Relations
 • Kadry i Płace - prawo i praktyka
 • Podyplomowe Studia Menedżerskie.

Rekomendowane specjalizacje

 • zarządzanie personelem pracowniczym,
 • analiza i parametryzacja zasobów ludzkich w korporacjach,
 • kierowanie zasobami ludzkimi w organizacji,
 • systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie