Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi

Cel studiów:
Celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk administracyjnych w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagające od nich profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym. W ramach studiów przekazana zostanie niezbędna wiedza dotycząca finansów publicznych oraz funkcjonowania i roli administracji publicznej różnych szczebli w Polsce w świetle uwarunkowań wynikających z ustawodawstwa i członkostwa w Unii Europejskiej.

Adresaci studiów:
Adresatami studiów są pracownicy urzędów administracji publicznej różnego szczebla i wszystkich służb publicznych, osoby na stanowiskach kierowniczych oraz zamierzające wzbogacić dotychczasową wiedzę, a także osoby zamierzające ubiegać się o pracę w instytucjach administracji publicznej.

Ramowy program studiów:

Zarządzanie publiczne
Prawo i postępowanie administracyjne
Administracja publiczna i służba cywilna
Prawo i instytucje Unii Europejskiej
Zarządzanie finansami samorządu
System finansów publicznych w Polsce
Zastosowanie informatyki w administracji publicznej
Audyt i controlling w administracji publicznej
Etyka w administracji publicznej
Polityka regionalna UE
Unijne źródła finansowania inwestycji gminnych - zajęcia projektowo - warsztatowe
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i gminy
Przetargi i zamówienia publiczne
Zarządzanie jakością w administracji publicznej
Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

test z wybranych zagadnień programowych
praca dyplomowa

Liczba godzin: 200

Czas trwania studiów: 2 semestry