Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Edukacja dla Bezpieczeństwa

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" w szkołach i placówkach oświatowych. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa, zarządzania informacją, kierowania zespołem ludzi, a także z zakresu problemów obronności państwa w sytuacjach kryzysowych. Poza tym wykazuje się znajomością odnośnych przepisów prawnych oraz znajomością struktur organizacyjnych państwa. Absolwent jest zatem przygotowany do realizacji zadań edukacyjnych i podejmowania konkretnych działań w zakresie obronności kraju i zarządzania w sytuacjach kryzysowych (edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie obronne, ochrona ludności i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych).

Adresaci studiów:

  • nauczyciele szkół, zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa
  • wolontariusze organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i prowadzących edukację w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego, wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej,
  • pracownicy instytucji rządowych i samorządowych, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej i ochrony dóbr kultury, reagowania kryzysowego oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Korzyści dla studentów:
W trakcie zajęć uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym obrony narodowej i zarządzania kryzysowego, metod nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia.
Ważnym atutem jest aktualny, dostosowany do najnowszej podstawy programowej program kształcenia. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć na każdym etapie edukacyjnym.
 
Uzyskiwane uprawnienia:
Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów z zakresu Edukacji dla Bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


Wykładowcy:
Wykładowcy znajdują się w centrum procesu dydaktycznego i stanowią o wyjątkowości Wyższej Szkoły Gospodarki. Do współpracy zapraszamy tylko najlepszych. Kadra naukowa uczelni to nie tylko wybitni w swoich dziedzinach naukowcy, ale także praktycy m.in. lekarze, ratownicy, policjanci, strażacy, żołnierze i młodzi pracownicy naukowi, realizujący autorskie projekty. Przede wszystkim są oni jednak niezwykle życzliwymi ludźmi, gotowymi poświęcić każdemu studentowi czas i uwagę.


Ramowy program studiów:

Zarządzanie w zagrożeniach specjalnych.
Systemy zarządzania i reagowania kryzysowego w ramach RP.
Podstawy prawne działania służb ratowniczych i innych w sytuacjach zagrożeń.
Zaburzenia psychiczne w masowych katastrofach. Zespół stresu pourazowego.
Zarządzanie służbą zdrowia w zagrożeniach specjalnych.
Pierwsza pomoc przedlekarska.
Działanie służb porządkowo ochronnych.
Zagrożenia biologiczno – chemiczne.
Zagrożenia - rodzaje zagrożeń w Polsce i na świecie.
Zagrożenia w środowisku naturalnym człowieka.
Ochrona przeciwpożarowa i przeciwepidemiologiczna.
Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych.
Systemy ISO, a sytuacje kryzysowe.
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa.
Podstawy psychologii.
Zarządzanie logistyką.
Struktury obronności państwa i system obrony cywilnej.
Działania ratownicze w przypadku zagrożeń życia i zdrowia.
Praktyka zawodowa.
Seminarium dyplomowe.

Forma zaliczenia:
Test z wybranych zagadnień programowych
Egzaminy praktyczne
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 350

Czas trwania studiów: 3 semestry