Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Cel studiów:
Przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami mowy, opóźnieniem rozwoju, zespołem kruchego chromosomu x, poprzez:

  • klasyfikację i diagnozowanie osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną;
  • właściwe komunikowanie się, dobór metod terapeutycznych, wykorzystywanych w pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami pokrewnymi oraz niepełnosprawnością intelektualną,
  • stymulację zmysłów i integrację sensoryczną u osób ze spektrum autyzmu;
  • zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do osób ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną,

Adresaci studiów:
Nauczyciele oraz inne osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela, chcące uzyskać wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkołach i placówkach specjalnych.

Uzyskiwane uprawnienia:
Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami mowy, opóźnieniem rozwoju, zespołem kruchego chromosomu x, konieczne do realizacji programów edukacyjno-terapeutycznych oraz prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży.

Ramowy program studiów:
1. Pedagogika specjalna
2. Dydaktyka specjalna
3. Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
4. Metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
5. Metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
6. Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
7. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne (przyczyny, specyfika rozwojowa)
8. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną
(Wybrane obszary pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, m.in. niepełnosprawność intelektualna/choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna/n.ruchowa, niepełnosprawność intelektualna/choroba psychiczna/uzależnienie – praca z osobami z tzw. podwójną diagnozą)
9. Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna
10. Wczesne wspomaganie rozwoju
11. Wybrane metody pracy z uczniem ze SPE
12. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
(w treściach programu koniecznie należy poruszyć również obszar współpracy: rodzice/szkoła/poradnia pp)
13. Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego (ścieżki kształcenia uczniów ze SPE, wymogi stawiane szkołom dla uczniów ze SPE)
14. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
15. Elementy metody Integracji sensorycznej
16. Konstruowanie Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET)
17. Praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną
18. Diagnoza i ocena funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
19. Metody terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń
20. Elementy metody Integracji sensorycznej w pracy z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń
21. Edukacja i terapia dzieci i młodzieży (trudności szkolne, kompetencje nauczyciela)
22. Praca z dorosłą osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
23. Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń
24. Analiza i terapia zachowań trudnych
25. Praktyka zawodowa;
26. Seminarium dyplomowe.

Forma zaliczenia:
• Test z wybranych zagadnień programowych
• Praca dyplomowa


Czas trwania: 3 semestry;

Ilość godzin: 590 (w tym 240 godzin praktyk)