Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Logopedia

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy.

• wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy,
• przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełno sprawnościami,
• przygotowanie do udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci,

Adresaci studiów:
Absolwenci uczelni wyższych kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz medycznych, z przygotowaniem pedagogicznym.

Absolwenci mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach (także szkołach i przedszkolach specjalnych), gabinetach logopedycznych oraz innych ośrodkach, prowadząc zajęcia w zakresie profilaktyki i terapii osób z wadami i zaburzeniami mowy.

Zasady naboru:
Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu). Ukończone studia wyższe (m.in. licencjat)
oraz brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Ramowy program studiów 3-semestralnych:
Pedagogika specjalna – wybrane problemy
Nauka o języku- semantyka, składnia i morfologia języka polskiego
Biologiczne podstawy mowy i myślenia
Fonologia i fonetyka artykulacyjna
Wstęp do logopedii
Psychoterapia
Teoria zaburzeń mowy
Profilaktyka i diagnoza logopedyczna
Terapia logopedyczna
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Psychologia kliniczna
Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci
Foniatria
Neurologopedia
Emisja głosu
Surdologopedia
Oligofrenologopedia
Ortodoncja
Warsztaty terapii zajęciowej
Warsztat pracy logopedy
Wspomaganie rozwoju – praca indywidualna
Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych
Logorytmika
Seminarium dyplomowe
Praktyka specjalistyczna

Ilość godzin: 450 godz.

Czas trwania studiów: 3 semestry

Ramowy program studiów 4-semestralnych*:
Pedagogika specjalna – wybrane problemy
Nauka o języku- semantyka, składnia i morfologia języka polskiego
Biologiczne podstawy mowy i myślenia
Fonologia i fonetyka artykulacyjna
Wstęp do logopedii
Psychoterapia
Teoria zaburzeń mowy
Profilaktyka i diagnoza logopedyczna
Terapia logopedyczna
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Psychologia kliniczna
Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci
Foniatria
Neurologopedia
Emisja głosu
Surdologopedia
Oligofrenologopedia
Ortodoncja
Warsztaty terapii zajęciowej
Warsztat pracy logopedy
Wspomaganie rozwoju – praca indywidualna
Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych
Logorytmika
Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami mowy w grupie rówieśniczej
Komputer w logopedii
Logopedia medialna z ortofonią
Metody terapii dziecka
Parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego
Współpraca z nauczycielami i rodzicami
Neurologia dziecięca
Glottodydaktyka
Seminarium dyplomowe
Praktyka specjalistyczna

Ilość godzin: 600 godz.*

Czas trwania studiów:  4 semestry*

Forma zaliczenia:
test z wybranych zagadnień programowych
praca dyplomowa