Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Matematyka dla Nauczycieli

Cel studiów:
Studia Podyplomowe Matematyka dla Nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. matematyki. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu przez nauczycieli pracujących już w szkołach i mających wstępne przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu matematyka. Studia obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym niezbędnym do nauczania matematyki na wszystkich poziomach nauczania, dydaktykę matematyki oraz praktykę w zakresie nauczania tego przedmiotu.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe Matematyka dla nauczycieli są przeznaczone dla czynnych nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem, absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Słuchacze tych studiów powinni mieć kwalifikacje pedagogiczne do nauczania jednego przedmiotu, którzy zamierzają uzyskać przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - matematyki. Studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

Uzyskiwane uprawnienia:
Słuchacz, który ukończy studia podyplomowe Matematyka dla Nauczycieli uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 17 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Ramowy program studiów:
Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
1. Podstawy matematyki
2. Analiza matematyczna
3. Algebra i geometria
4. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
5. Elementy matematyki współczesnej
6. Zastosowanie matematyki
7. Dydaktyka matematyki
8. Przygotowanie uczniów do egzaminów z matematyki
9. Informatyczne wspomaganie procesu dydaktycznego
10. Seminarium dyplomowe
11. Praktyka zawodowa

Forma zaliczenia:
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 3 semestry;

Liczba godzin: 420 (w tym 60 godz. praktyk zawodowych)