Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii

Cel studiów:
Uzyskanie kwalifikacji do profesjonalnego wykonywania zawodu nauczyciela na stanowisku nauczyciela przedszkola a także w oddziałach przedszkolnych przy szkole i różnego typu jednostkach opieki wychowawczej zajmujących się dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz w klasach I – III w szkole podstawowej.
W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują kwalifikacje, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować działania pedagogiczne obejmującej wspomaganie rozwoju, wczesną edukację dzieci oraz rozpoznawanie możliwości rozwojowych dzieci i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej. Uzyskają również specjalistyczne kwalifikacje - kompetencje praktyczne w zakresie warsztatu pracy dydaktyczno - wychowawczej: posługiwania się głosem, muzyką, ruchem, komunikowania się z dziećmi (wrażliwość emocjonalna), postaw kreatywnych, współpracy z rodzicami.
Uczestnictwo w zajęciach studiów podyplomowych Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii w WSG przygotowuje do współdziałania ze środowiskiem rodzinnym dziecka oraz projektowania i realizacji działań stymulujących jego rozwój.


Adresaci studiów:
Studia adresowane są do osób z przygotowaniem pedagogicznym oraz czynnych zawodowo nauczycieli, którym niezbędne jest posiadanie kwalifikacji do pracy w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych przy szkole, różnego typu jednostkach opieki wychowawczej zajmujących się dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz w klasach I – III szkoły podstawowej.
Studia podyplomowe z zakresu Pedagogika Przedszkolna w WSG są gwarancją zdobycia uznanej formy doskonalenia zawodowego.


Uzyskiwane uprawnienia:
Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w przedszkolach, punktach i zespołach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w klasach I – III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Atuty:
W związku z rosnącą popularnością innych form wychowania przedszkolnego, dla których warunki tworzenia i organizowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r. (Dz. U. nr 7 z 2008r., poz. 38), słuchacze w ramach studiów podyplomowych wezmą udział w 25 – godzinnym module „Specyfika pracy z małym dzieckiem w innych formach wychowania przedszkolnego”:
• Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania innych form wychowania przedszkolnego
• Praca w grupie różnowiekowej
• Dokumentowanie procesu rozwoju dziecka
• Obserwacja pedagogiczna
Udział w module zostanie potwierdzony zaświadczeniem potwierdzającym zdobycie kompetencji w zakresie specyfiki pracy w innych formach wychowania przedszkolnego.


Dodatkowe możliwości:
W trakcie studiów istnieje możliwość ukończenia wielu kursów kompetencyjnych i kwalifikacyjnych niezbędnych w pracy nauczyciela – wychowawcy, oferowanych przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG.


Ramowy program studiów:
• Podstawy edukacji przedszkolnej
• Metodyka wychowania przedszkolnego
• Podstawy edukacji wczesnoszkolnej
• Metodyka wychowania wczesnoszkolnego
• Dydaktyka kształcenia zintegrowanego
• Funkcjonowanie placówek edukacyjnych w systemie oświaty
• Psychologia dziecka w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym
• Poradnictwo rodzinne
• Społeczne aspekty edukacji dziecka
• Logopedia z elementami terapii zaburzeń mowy u dzieci przedszkolnych i w okresie wczesnoszkolnym
• Edukacja matematyczna z metodyką
• Edukacja polonistyczna z metodyką
• Edukacja społeczno-przyrodnicza z metodyką
• Edukacja plastyczna z metodyką
• Edukacja muzyczna i ruch z metodyką
• Edukacja fizyczna z metodyką
• Emisja głosu
• Diagnoza i terapia pedagogiczna
• Odżywianie dziecka w przedszkolu
• Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu i w szkole
• Metoda projektów w pracy z małym dzieckiem
• Specyfika pracy z małym dzieckiem w innych formach wychowania przedszkolnego
• Współpraca z rodzicami
• Seminarium dyplomowe
• Praktyki


Forma zaliczenia:
• Praca dyplomowa
• Zaliczenie praktyk


Liczba godzin: 350 godzin zajęć dydaktycznych + 150 godzin praktyk

Czas trwania studiów: 3 semestry