Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Przygotowanie Pedagogiczne

Oferta zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nieposiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Cel studiów i zdobywane uprawnienia:
Główne cele i zadania studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego dotyczą uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych i psychologicznych. Studia te przygotowują do nauczania w ramach zróżnicowanych form i rozwiązań organizacyjno - metodycznych.

Adresaci studiów:
Absolwenci studiów I lub II stopnia, czy jednolitych studiów magisterskich, zatrudnieni, bądź planującym podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, nauczyciel, bibliotekarz itp.)

Ramowy program studiów:

1. Podstawy wiedzy pedagogicznej
2. Psychologia dla nauczycieli
3. Nauczyciel jako wychowawca
4. Szkoła i nauczyciel w społeczeństwie i kulturze
5. Wspomaganie rozwoju dziecka / ucznia
6. Wychowawcze kompetencje nauczyciela – II etap edukacyjny
7. Wychowawcze kompetencje nauczyciela – III etap edukacyjny
8. Wychowawcze kompetencje nauczyciela – IV etap edukacyjny
9. praktyka pedagogiczna
1. Podstawy dydaktyki ogólnej z elementami dydaktyki specjalnej
2. Metodyka organizacji pracy zespołowej i uczenia się w zespole
3. Dydaktyka całożyciowego uczenia się
4. Projektowanie i ewaluacja procesu dydaktycznego
5. praktyka dydaktyczno-metodyczna
1. Specyfika przedmiotu w programie szkolnym
2. Dydaktyka przedmiotu – modele i metody uczenia

Forma zaliczenia:
Zaliczenie z oceną wybranych przedmiotów
Praca dyplomowa
Obrona pracy - egzamin dyplomowy

Liczba godzin: 320 godzin zajęć i 150 godzin praktyk

Czas trwania studiów: 3 semestry