Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Socjoterapia z Profilaktyką Uzależnień

Cele kształcenia:
Celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Socjoterapia i profilaktyka uzależnień jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie absolwenta w umiejętności pozwalające świadomie i profesjonalnie pomagać dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności. Absolwenci nabędą także kompetencje z zakresu profilaktyki uzależnień na 3 poziomach zaawansowania oraz podstaw terapii uzależnień w różnych nurtach i podejściach psychoterapeutycznych głownie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Podejściu Integracyjnym J. Mellibrudy. Studia przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania).
W programie studiów przewidziano też warsztaty doskonalące umiejętności interpersonalne słuchaczy oraz wgląd w mechanizmy kontroli emocjonalnej i własne zasoby osobowościowe. Zaplanowano również zajęcia z psychoedukacji i psychoterapii rodzin. Uczestnictwo w zajęciach studium przygotowuje do zdobycia i doskonalenia umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych. Studia umożliwiają poszerzenie zakresu oddziaływań wychowawczych, a uzyskane kwalifikacje są m.in. spełnieniem warunku doskonalenia zawodowego - awansu zawodowego nauczyciela.

Cele studiów:

  • wyposażenie słuchaczy w zaawansowane, praktyczne umiejętności pracy z grupą podopiecznych wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • diagnoza i terapia zaburzeń zachowania, pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki uzależnień, potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego oraz dynamiki procesu grupowego,
  • absolwenci uzyskają wiedzę z zakresu jak prowadzić typowe zajęcia z profilaktyki, jak zareagować kiedy „złapię” ucznia na zażywaniu narkotyków oraz jak prowadzić terapię z osobą już uzależnioną.,
  • rozpoznawanie mechanizmów powstawania dewiacji społecznych oraz poznanie metod pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej w społeczeństwie,
  • studenci nabędą umiejętność stawiania prawidłowej diagnozy indywidualnej i grupowej, a także rozpoznawania zagrożeń i zaburzeń w środowiskach lokalnych,
  • doskonalenie umiejętności interpersonalnych i technik radzenia sobie ze stresem i w sytuacjach konfliktowych.

Korzyści dla absolwentów:

  • przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych,
  • nawiązywanie kontaktów i budowanie więzi interpersonalnych, planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych oraz prowadzenia grup socjoterapeutycznych,
  • absolwent posiądzie umiejętność mediacji i negocjacji z osobami z trudnych środowisk
  • umiejętność wdrażania nowoczesnych strategii profilaktycznych i terapeutycznych.

Zajęcia eksperckie:
Zajęcia na studiach prowadzone są w interaktywnej formie: ćwiczeń, treningów, warsztatów, symulacji, studium przypadku, wykładów multimedialnych. Wykładowcy dobrani są wyłącznie spośród specjalistów posiadających wieloletnią praktykę w domenie twórczego działania w pracy z ludźmi. Zespół reprezentują specjaliści następujących dziedzin: nauki humanistyczne i społeczne takie jak: socjologia, pedagogika, psychologia, resocjalizacja. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom zajęć.

Ramowy program studiów:
Program studiów uwzględnia wiele przydatnych umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w pracy i życiu prywatnym. Znajomość odpowiednich technik pozwoli absolwentom szybciej reagować na trudne sytuacje i uniknąć niepotrzebnych konfliktów w grupie. Podczas studiów zaprezentowane zostaną nowatorskie ujęcia wypróbowanych metod pracy.  Dzięki temu, słuchacze mają możliwość zdobycia specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w różnego rodzaju placówkach dla dzieci i młodzieży.  Zajęcia realizowane podczas studiów podyplomowych Socjoterapia i profilaktyka uzależnień nastawione są na wykształcenie u słuchaczy umiejętności kształtowania kreatywnego myślenia u swoich podopiecznych oraz radzenia sobie w sytuacjach problemowych. Przygotowują do pracy w dziedzinie profilaktyki i terapii uzależnień, a także rozwiązywania problemów z zakresu patologii społecznych takich jak przemoc, subkultury i sekty. Zajęcia opierają się w zdecydowanej większości na formie pracy warsztatowej, pozwalającej na zdobywanie i szlifowanie umiejętności pracy z grupą.
 

Podstawy profilaktyki i socjoterapii
Podstawy wiedzy na temat uzależnień
Psychologia współuzależnienia
Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Strategie terapii uzależnień
Sytuacja prawna młodzieży niedostosowanej społecznie
Psychologia małych grup
Patologia rodziny z elementami diagnozy i terapii
Planowanie pracy socjoterapeutycznej
Trening umiejętności wychowawczych
Techniki radzenia sobie ze stresem i techniki relaksacji
Warsztaty kompetencji socjoterapeutycznych
Warsztat kontaktu z rodziną
Warsztaty negocjacji
Organizacja czasu wolnego młodzieży
Warsztaty asertywności
Trening rozwoju osobistego
Zaburzenia funkcjonowania dzieci i młodzieży

Warunki zaliczenia:
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 200

Czas trwania: 2 semestry