Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Technika i Plastyka

Cel studiów:
W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin z niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia, dlatego możliwość nauczania drugiego przedmiotu jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.
Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z plastyki i techniki w szkole w szkole podstawowej  oraz przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów plastyka i technika.


Adresaci studiów:
Studia z zakresu "Technika i plastyka" mają dać szansę tym wszystkim nauczycielom, których ta sytuacja dotyczy lub może dotyczyć. Zadaniem studiów jest przygotowanie nauczyciela do nauczania przedmiotu technika i plastyka, wbudowane w program elementy informatyki pozwalają wzbogacić warsztat pracy nauczyciela, który będzie mógł wykorzystać nowe technologie w procesie dydaktycznym.


Uzyskiwane uprawnienia:
Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów z zakresu plastyka i technika w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Ramowy program studiów:
Historia kultury i techniki
Technika w środowisku ucznia
Rysunek i dokumentacja techniczna
Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Podstawy mechaniki
Wychowanie komunikacyjne
Żywienie człowieka
Psychologia widzenia i twórczości plastycznej
Kompozycja i zasady perspektywy
Estetyka
Metody i techniki aktywności twórczej
Technologie informacyjne
Metodyka nauczania plastyki
Metodyka nauczania techniki
Szkolna praktyka metodyczna
Seminarium i konsultacje


Warunki zaliczenia:
Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 470

Czas trwania: 3 semestry