Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Cel studiów:

• Wyposażenie uczestników studiów w podstawy wiedzy teoretycznej i metodycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych i pracy wychowawczej w podanym zakresie.
• Poszerzanie umiejętności realizacji treści programowych przedmiotu, stosowania zasad efektywnej komunikacji, pracy metodami aktywizującymi.
• Zainteresowanie słuchaczy własnym rozwojem i ukierunkowanie dalszego samokształcenia.

Adresaci studiów:
Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Technologia żywności i żywienie człowieka" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich kierunków nauczycielskich.

Uzyskiwane uprawnienia:
Absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach, na kierunkach kształcenia zgodnych lub pokrewnych z kierunkiem studiów podyplomowych. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć dyscyplin naukowych. Oprócz przygotowania merytorycznego stwarzają możliwość doskonalenia umiejętności metodycznych.

Ramowy program studiów:
Analiza i ocena jakości żywności i żywienia
Technika i technologia produkcji potraw
Żywienie człowieka
Higiena i toksykologia żywności
Towaroznawstwo artykułów spożywczych
Technika i organizacja obsługi konsumenta.
Podstawy technologii i przechowalnictwa żywności
Marketing żywności i żywienia
Mikrobiologia żywności
Podstawy chemii żywności oraz biochemii
Ekologia i ochrona środowiska
Nowoczesne materiały i techniki opakowań żywności
Wykorzystanie technologii informacyjnych. i komunikacyjnych w nauczaniu
Seminarium dyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
Praktyka zawodowa

Forma zaliczenia:
Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 350

Czas trwania: 3 semestry