Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Zarządzanie Oświatą

Cel studiów:
Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z "filozofii" i zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej.

Uzyskiwane uprawnienia:
Słuchacz uzyskuje niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach oświatowych.

Adresaci studiów:
Studium przeznaczone jest dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są także dla osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Ramowy program studiów:

Komunikacja społeczna
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prawo oświatowe
Finanse placówek oświatowych
Kontrola działalności finansowej
 Marketing usług oświatowych
 Zarządzanie jakością (diagnoza, rozwój, badanie, ocena stanu)
 Zarządzanie operacyjne i strategiczne
 Wspieranie rozwoju
 Stosowanie technik informatycznych w zarządzaniu jednostką edukacyjną
 Współpraca z czynnikami zewnętrznymi jednostki oświatowej
 Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:
Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 200

Czas trwania studiów: 2 semestry