Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kurs jest organizowany na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity, Dz. U. 2016 poz. 157).

Program:

1. Żłobek / klub dziecięcy / dzienny opiekun dziecka do lat 3 w świetle obowiązujących przepisów prawa.

2. Analiza i interpretacja przepisów regulujących funkcjonowanie żłobka oraz realizowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

3. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki warunkujące skuteczne kierowanie żłobkiem.

4. Role i kompetencje menadżera niepublicznego żłobka w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym.

5. Planowanie pracy i delegowanie zadań w placówce opieki nad dzieckiem do lat 3.

6. Współpraca z rodzicami dzieci do lat 3.

7. Bezpieczeństwo oraz żywienie dzieci do lat 3.

8. Zarządzanie finansami i projektami, w tym źródła pozyskiwania środków zewnętrznych.

9. Wizerunek placówki. Działania marketingowe, wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w promocji żłobka / klubu dziecięcego / zespołu dziennych opiekunów dziecka do lat 3.

Cele:

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu zarządzania żłobkiem / klubem dziecięcym lub zespołem dziennych opiekunów dzieci do lat 3 w oparciu o przepisy prawa oraz aktualną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz medycyny,
  • wyposażenie słuchaczy w umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa w zarządzaniu placówką, planowania pracy oraz delegowania zadań,
  • podnoszenie kompetencji z zakresu komunikacji społecznej: mediacji, negocjacji, kreowania wizerunku placówki,
  • wyposażenie uczestników kursu w umiejętności zarządzania kadrą żłobka / klubu dziecięcego / zespołu dziennych opiekunów dzieci do lat 3,
  • wyposażenie uczestników w umiejętności zarządzania finansami placówki oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych na tworzenie, rozwijanie i prowadzenie placówki,
  • wyposażenie uczestników kursu w wiedzę oraz umiejętności promowania niepublicznej placówki, pozyskiwania „klienta” z wykorzystaniem środków nowoczesnej technologii.

Adresaci:
Kurs adresowany jest do osób, prowadzących żłobek, które chcą podnieść poziom własnych umiejętności związanych z zarządzaniem placówką. Adresatami kursu są również inne osoby planujący założenie żłobka / klubu dziecięcego / zespołu dziennych opiekunów dzieci do lat 3 i/lub pełnienia funkcji dyrektora/menadżera żłobka. Kurs dedykowany jest także przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 40,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Wydział Nauk Stosowanych WSG w Działdowie.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w Wydziale Nauk Stosowanych WSG w Działdowie,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Koszt:
- 700 zł,
- student/absolwent WSG: 630 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK 
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Menadżer żłobka"

<= cofnij