Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kurs jest organizowany na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

ZGODA NA PROWADZENIE KURSU

Program:

1. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem.

2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – nowe rozwiązania.

3. Zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne.

4. Szanse i zagrożenia rozwoju dziecka do 3 roku życia.

5. Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie dziecku pierwszej pomocy.

Metody prowadzenia zajęć:
Program szkolenia realizowany będzie w formie ćwiczeń lub warsztatów, podczas których wykorzystywane będą różnorodne metody aktywizujące uczestników, m.in. praca w kręgu, dyskusja panelowa, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, miniwykład, drzewo decyzyjne, drama, metoda projektu, metaplan, metoda 635, itp.

Cele:
Wyposażenie słuchaczy (kandydatów na wolontariuszy w żłobku lub klubie dziecięcym) w niezbędne podstawy wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, co umożliwi im współuczestniczenie w realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji są treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą podjąć pracę jako wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym lecz:

  • nie posiadają kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego;
  • nie posiadają co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

Osoby, które ukończą szkolenie dla wolontariuszy w żłobku lub klubie dziecięcym, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

  • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej
  • i domowej;
  • wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych;
  • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3;
  • prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka;
  • udzielania dziecku pierwszej pomocy w sytuacjach tego wymagających.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia szkolenia uprawniającego do pracy jako wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w Wydziale Nauk Stosowanych WSG w Działdowie,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 45,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Wydział Nauk Stosowanych WSG w Działdowie.

Koszt:
- 500 zł,
- student/absolwent WSG: 450 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK 
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym”

<= cofnij