Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Coaching w Edukacji

Cel studiów:
Studia mają za zadanie przygotować absolwentów kierunku do wykorzystywania narzędzi coachingowych w pracy edukacyjnej i wychowawczej. Uczestnicy nauczą się stosowania coachingu zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej, a także w celu zwiększenia efektywności uczenia się.


Adresaci studiów:
- nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół,
- osoby zajmujące się wpieraniem rozwoju zawodowego nauczycieli (doradcy zawodowi, konsultanci itp.),
- pracownicy administracji publicznej w zakresie oświaty,
- osoby zainteresowane coachingiem w edukacji.


Korzyści dla słuchaczy:
- wzmocnienie efektywności osobistej lub zespołu,
- zdobycie umiejętności budowania relacji z uczniem i rodzicami,
- wzrost skuteczności w realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych,
- rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów w szkole,
- poznanie narzędzi coachingowych,
- zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości,
- pokonywanie ograniczeń,
- wzrost satysfakcji i zadowolenia z życia,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, dyrektora.
Możliwość przeprowadzenia własnej analizy biostrukturalnej za pomocą STRUCTOGRAMU 1®


Ramowy program studiów:
1. Wprowadzenie do coachingu
2. Podstawy komunikacji interpersonalnej
3. Warsztat coacha: narzędzia coachingowe, organizacja procesu coachingowego, rozmowa coachingowa, oprogramowanie klienta
4. Ćwiczenie umiejętności coachingowych pod superwizją oraz superwizja własnej pracy w roli coacha
5. Moduły do wyboru 1(jeden moduł jest obowiązkowy. Kolejne moduły są dodatkowo płatne)*:
Moduł I: rozwój osobisty:
- trening asertywności
- trening antystresowy
- racjonalna terapia zachowań
Moduł II: rozwój umiejętności liderskich
- trening myślenia strategicznego
- trening rozwiazywania sytuacji trudnych w organizacji
- wykorzystanie coachingu jako narzędzia kierowania organizacją
Moduł III: rozwój umiejętności trenerskich:
- analiza potrzeb szkoleniowych
- przygotowanie szkolenia i praca z grupą z wykorzystaniem coachingu
Moduł IV: współpraca w grupie:
- trening kreatywności
- podnoszenie efektywności działania organizacji
- budowanie pozytywnych relacji w grupie
6. Coachingowy model przywództwa – podnoszenie jakości pracy szkoły
7. Rozwój w edukacji z wykorzystaniem strategii coachingowych
8. Warsztat nauczyciela: nauczyciel jako coach
9. Warsztat – Klucz do poznania siebie

*(dodatkowe moduły z pkt.5- dodatkowo płatne).

Forma zaliczenia studiów:
Praca dyplomowa w formie scenariuszy


Czas trwania studiów: 2 semestry

Liczba godzin: 200 (wariant obowiązkowy)

Uczestnicy po konsultacji z Koordynatorem kierunku mogą wybrać moduł. Jednocześnie Uczelnia zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii.
Uczestnicy oprócz świadectwa studiów podyplomowych otrzymają Certyfikat Structogram®