Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Diagnoza i Terapia Pedagogiczna

Cel studiów:
Przygotowanie do rozpoznawania indywidualnych możliwości dziecka w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych i podjęcia działań korekcyjno-kompensacyjnych, kształtowanie umiejętności rozpoznawania zaburzeń w zachowaniu i podejmowania określonych działań, przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dla uczniów dyslektycznych.

Adresaci studiów:
Nauczyciele, pedagodzy, którzy pragną podnosić swoje umiejętności zgodnie z wymogami zachodzących zmian, głównie w zakresie diagnozowania i prowadzenia terapii pedagogicznej oraz absolwenci uczelni wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

Uzyskiwane kwalifikacje:
Ukończenie studiów uprawnia do organizowania form pomocy na terenie przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w klasach i zespołach integracyjnych, w prywatnych gabinetach terapii pedagogicznej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ramowy program studiów:
Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej
Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej
Diagnoza psychopedagogiczna
Diagnoza warunków rozwoju dziecka w rodzinie
Podstawy terapii pedagogicznej
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami w zachowaniu się
Diagnoza i terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dziecka
Kształtowanie umiejętności interpersonalnych
Trening umiejętności wychowawczych
Elementy logopedii
Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
Alternatywne metody pracy terapeutycznej
Praktyka
Seminarium

Forma zaliczenia:
Praca dyplomowa
Egzamin dyplomowy

Ilość godzin: 350

Czas trwania studiów: 3 semestry