Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Doradztwo Zawodowe

Cel studiów:
Przygotowanie kadry do diagnozowania zapotrzebowania na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej poprzez:

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu wykształcenia;
wskazywanie dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym;
udzielanie indywidualnych porad;
prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych;
współpraca z instytucjami wspierającymi, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc młodzieży i rodzicom.

Adresaci studiów:
Osoby zainteresowane pracą na stanowisku:

  • doradcy zawodowego w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się pracą z młodzieżą
  • doradcy zawodowego i personalnego w agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy, doradców w studenckich biurach karier,
  • specjalisty w instytucjach rynku prac,
  • doradcy zawodowego, biznesowego przy projektach unijnych,

Osobom, które posiadają wyższe wykształcenie i 36 - miesięczny staż na stanowisku doradcy zawodowego I stopnia, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe umożliwia ubieganie się o uzyskanie licencji zawodowej doradcy zawodowego II stopnia.
 

Ramowy program studiów:

Podstawy doradztwa zawodowego
Prawo pracy
Zawodoznawstwo
Doradztwo osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego
Planowanie karier
Kształcenie ustawiczne w Polsce
Kształcenie umiejętności komunikacyjnych doradcy zawodowego
Trening osobisty
Psychologiczne podstawy wyboru zawodu
Rynek pracy a wspieranie postaw przedsiębiorczości
Pośrednictwo pracy
Seminarium dyplomowe

Warunki zaliczenia:
Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 280

Czas trwania studiów: 2 semestry