Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Doradztwo Zawodowe

Cel studiów:
Przygotowanie kadry do diagnozowania zapotrzebowania młodzieży na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej poprzez:

  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  • wskazywanie młodzieży, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym;
  • udzielanie indywidualnych porad młodzieży i rodzicom;
  • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących młodzież do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
  • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez instytucje doradcze (np.: szkołę, poradnie specjalistyczne, ośrodki wychowawcze);
  • wspieranie w działaniach doradczych rodziców, opiekunów, nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z młodzieżą;
  • współpraca z instytucjami wspierającymi, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc młodzieży i rodzicom.
  • współpraca z radą pedagogiczną szkoły w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

Adresaci studiów:
Adresatem studiów są pracownicy urzędów i instytucji zajmujących się pracą z młodzieżą, ośrodków wychowawczych, poradni specjalistycznych, czynni zawodowo nauczyciele oraz inni pracownicy systemu oświaty legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym.

Uprawnienia:
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz kwalifikacje do pracy w charakterze:
• specjalisty w działach personalnych firm
• doradcy zawodowego w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się pracą z młodzieżą
• doradcy zawodowego i personalnego w agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy, doradców w studenckich biurach karier,
• specjalisty w instytucjach rynku prac,
• doradcy zawodowego, biznesowego przy projektach unijnych,
• szkolnego doradcy zawodowego.
Studia podyplomowe Doradztwo Zawodowe są zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zakres przygotowania merytorycznego jest zbieżny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 11, poz. 114). Absolwenci, którzy posiadają uprawnienia do nauczania przedmiotów, razem ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe uzyskują kwalifikacje do pracy jako szkolni doradcy zawodowi.
Osobom, które posiadają wyższe wykształcenie i 36 - miesięczny staż na stanowisku doradcy zawodowego I stopnia, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe umożliwia ubieganie się o uzyskanie licencji zawodowej doradcy zawodowego II stopnia.
 

Ramowy program studiów:
I. Podstawy merytoryczne doradztwa zawodowego
1. Podstawy teoretyczne poradnictwa zawodowego
2. Systemy poradnictwa zawodowego
3. Rynek pracy w okresie przemian
4. Psychologiczne podstawy wyboru zawodu
5. Style pracy doradców zawodowych
6. Zawodoznawstwo
7. Podstawy doradztwa zawodowego
8. Programy i instytucje wspomagające aktywność zawodową
9. EFS, a doradztwo zawodowe

II. Kompetencje dydaktyczne doradcy zawodowego
1. Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy
2. Porozumienie między doradcą, a radzącym się
3. Metodyka poradnictwa indywidualnego i grupowego
4. Narzędzia pracy doradcy zawodowego
5. Informacja zawodowa
6. Planowanie kariery
7. Wewnątrzszkolny system doradztwa

III. Kompetencje informatyczne
1. Technologia informacyjna
Seminarium dyplomowe

Warunki zaliczenia:
Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 350

Czas trwania studiów: 3 semestry