Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Cel studiów:

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową;
  • zwiększenie kompetencji praktycznych w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, na różnym poziomie kształcenia (zintegrowanego, blokowego, gimnazjum, szkoły zawodowej) i w różnych placówkach oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych: szkoły specjalne, szkoły integracyjne itd.;
  • prowadzenie pracy w środowisku rodzinnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • stosowania nowatorskich metod i form kształcenia tych osób sprzyjających ich rozwojowi i przystosowaniu.

Adresaci studiów:
Nauczyciele oraz inne osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela, chcące uzyskać wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach i placówkach specjalnych.

Uzyskiwane uprawnienia:
Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje konieczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w ramach różnych jednostek oświatowych i wychowawczych.

Ramowy program studiów:

1. Pedagogika specjalna
2. Dydaktyka specjalna
3. Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
4. Metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
5. Metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
6. Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
7. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne (przyczyny, specyfika rozwojowa)
8. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną
(Wybrane obszary pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, m.in. niepełnosprawność intelektualna/choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna/n.ruchowa, niepełnosprawność intelektualna/choroba psychiczna/uzależnienie – praca z osobami z tzw. podwójną diagnozą)
9. Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna
10. Wczesne wspomaganie rozwoju
11. Wybrane metody pracy z uczniem ze SPE
12. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
(w treściach programu koniecznie należy poruszyć również obszar współpracy: rodzice/szkoła/poradnia pp)
13. Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego (ścieżki kształcenia uczniów ze SPE, wymogi stawiane szkołom dla uczniów ze SPE)
14. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
15. Elementy metody Integracji sensorycznej
16. Konstruowanie Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET)
17. Praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną
18. Praktyka zawodowa;
19. Seminarium dyplomowe.

Forma zaliczenia:
zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz praktyki
praca dyplomowa

Liczba godzin: 375 (w tym 120 godzin praktyk)

Czas trwania: 3 semestry