Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Cel studiów:
Przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami mowy, opóźnieniem rozwoju, zespołem kruchego chromosomu x, poprzez:

  • klasyfikację i diagnozowanie osób ze spektrum autyzmu;
  • właściwe komunikowanie się, dobór metod terapeutycznych, wykorzystywanych
  • w pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami pokrewnymi,
  • stymulację zmysłów i integrację sensoryczną u osób ze spektrum autyzmu;
  • zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do osób ze spektrum autyzmu.

Adresaci studiów:
Nauczyciele oraz inne osoby zainteresowane tematem, posiadające kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, chcące uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu w domach, szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych.

Uzyskiwane uprawnienia:
Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami mowy, opóźnieniem rozwoju, zespołem kruchego chromosomu x, konieczne do realizacji programów edukacyjno-terapeutycznych oraz prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży.

Ramowy program studiów:
1. Pedagogika specjalna
2. Dydaktyka specjalna
3. Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
4. Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
5. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne (przyczyny, specyfika rozwojowa)
6. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną
(Wybrane obszary pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, m.in. niepełnosprawność intelektualna/choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna/n.ruchowa, niepełnosprawność intelektualna/choroba psychiczna/uzależnienie – praca z osobami z tzw. podwójną diagnozą)
7. Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna
8. Wczesne wspomaganie rozwoju
9. Wybrane metody pracy z uczniem ze SPE
10. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
(w treściach programu koniecznie należy poruszyć również obszar współpracy: rodzice/szkoła/poradnia pp)
11. Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego (ścieżki kształcenia uczniów ze SPE, wymogi stawiane szkołom dla uczniów ze SPE)
12. Diagnoza i ocena funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
13. Metody terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń
14. Elementy metody Integracji sensorycznej w pracy z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń
15. Edukacja i terapia dzieci i młodzieży (trudności szkolne, kompetencje nauczyciela)
16. Praca z dorosłą osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
17. Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń
18. Analiza i terapia zachowań trudnych
19. Praktyka zawodowa;
20. Seminarium dyplomowe.

Forma zaliczenia:
Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 375 godzin (w tym 120 godzin praktyk)