Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Geografia i Ochrona Środowiska

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje się wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Cel studiów:
Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu Geografia oraz Ochrona Środowiska w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyką z zakresu Geografii i Ochrony Środowiska zdobytą w trakcie studiów.

Uzyskiwane uprawnienia:
Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Geografia  i Ochrona Środowiska w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Adresaci studiów:
Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Geografia i Ochrona Środowiska" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Ramowy program studiów:

Podstawy geografii
Systemy informacji geograficznej (GIS)
Kartografia i topografia
Geologia
Geomorfologia
Klimatologia i meteorologia
Gleboznawstwo i geografia gleb
Geografia ekonomiczna
Geografia fizyczna Polski
Regiony turystyczne Polski, Europy i świata
Geografia społeczno - ekonomiczna Polski
Podstawy kształtowania i ochrony środowiska
Geografia społeczna
Hydrologia i oceanografia
Geografia osadnictwa
Geografia polityczna
Podstawy planowania przestrzennego
Eksploatacja i wykorzystanie zasobów naturalnych
Funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych
Stan środowiska, a zdrowie człowieka
Prawne podstawy ochrony środowiska
Biogeografia
Metodyka nauczania geografii
Metodyka nauczania ochrony środowiska
Zajęcia terenowe
Seminarium dyplomowe
Praktyka

Warunki zaliczenia:
Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 350 godz.

Czas trwania: 3 semestry