Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Gerontologia i Arteterapia

Cele kształcenia:
Celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Gerontologia i arteterapia jest wykształcenie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania sztuk w kontekście edukacyjnym i w sytuacjach społecznych a także wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności dotyczące aktywizowania i społecznego usprawniania seniorów, poprzez dostarczenie absolwentowi wiedzy z zakresu gerontologii społecznej. Program studiów ma charakter interdyscyplinarnych modułów zajęć dających uczestnikowi zajęć szerokie spektrum wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z obszaru pedagogiki, psychologii, psychogerontologii, geriatrii, kulturoznawstwa oraz sztuki i animacji czasu wolnego. Słuchacz zdobędzie umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami stymulującymi rozwój postawy twórczej, pogłębi świadomość roli sztuki w procesie rozwoju osobowego i komunikacji interpersonalnej. Zapozna się także z podejściem procesowym, projektowym oraz intermodalnym w pracy z zastosowaniem sztuk ekspresyjnych, w rozwijaniu wszelkich społeczności, inicjowaniu i prowadzeniu dialogu na temat zmiany społecznej oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych, szczególnie wobec środowiska seniorów. Najważniejszym celem jest wyposażenie absolwentów w kompetencje umożliwiające profesjonalne organizowanie działalności z zakresu animacji i pedagogiki czasu wolnego w kontekście osób starszych. Jest to związane z dobrym rozpoznaniem potrzeb różnych grup wiekowych, środowisk wychowawczych oraz zdobyciem praktycznych umiejętności charakterystycznych dla animatora czasu wolnego. Równolegle z wiedzą teoretyczną słuchacze będą mogli zdobywać i szlifować umiejętności praktyczne poprzez tak skonstruowany program studiów, który w ponad 50% zajęć opiera się na pracy warsztatowej. Pozwoli to na zdobycie przez słuchacza wiedzy i umiejętności związanych zarówno z bezpośrednią animacją czasu wolnego jak i zarządzaniem tego typu projektami.

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom w praktyczny sposób wiedzy z zakresu stosowania sztuk w kontekście edukacyjnym i w sytuacjach społecznych. Uczestnicy studiów zdobędą praktyczną wiedzę na temat społecznego funkcjonowania osób starszych, uwarunkowań starzenia się oraz usprawniania seniorów poprzez włączanie ich w liczne przedsięwzięcia. Studenci zapoznają się także z podejściem procesowym, projektowym oraz intermodalnym w pracy z zastosowaniem sztuk ekspresyjnych w rozwijaniu wszelkich społeczności, w inicjowaniu i prowadzeniu dialogu nt. zmiany społecznej, czy w reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Studia są skierowane do osób, które chcą rozwijać swoją pasję, wiedzę i doświadczenie skoncentrowane na rozwijaniu zróżnicowanych społecznie i kulturowo grup i tematów poprzez zastosowanie sztuk.

Zajęcia eksperckie:

Zajęcia na studiach prowadzone są w interaktywnej formie: ćwiczeń, treningów, warsztatów, symulacji, studium przypadku, wykładów multimedialnych. Wykładowcy dobrani są wyłącznie spośród specjalistów posiadających wieloletnią praktykę w domenie twórczego działania w pracy z ludźmi. Zespół reprezentują specjaliści następujących dziedzin: nauki humanistyczne i społeczne, takie jak: socjologia, pedagogika, psychologia czy kulturoznawstwo. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich zajęć.  

Program studiów:
Studia podyplomowe z stanowią interdyscyplinarną formę kształcenia łączącą w sobie wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, medycyny i polityki społecznej. Kierunek ten został stworzony w odpowiedzi na istniejące potrzeby społeczne, zgodnie z danymi statystycznymi wskazującymi na proces starzenia się społeczeństw całej Europy i wydłużania średniej długości życia człowieka. W konsekwencji zmian demograficznych będzie tworzonych coraz więcej miejsc pracy dla osób specjalizujących się w gerontologii, a mniej dla chcących pracować z dziećmi i młodzieżą. Mamy do czynienia z odwracaniem się piramidy: przy ujemnym przyroście demograficznym maleje liczba dzieci i młodzieży w stosunku do osób powyżej 60 roku życia. Tym samym istnieje potrzeba uzyskiwania kwalifikacji w obszarze do tej pory niedocenianym lub pomijanym. Studia skierowane są do osób zainteresowanych problematyką trzeciego wieku i/lub pracujących z seniorami bądź chcących poszerzyć swoje kwalifikacje.

Arteterapia jest dziedziną interdyscyplinarną, obejmującą takie formy jak: biblioterapia, muzykoterapia, terapia za pomocą sztuk plastycznych i wizualnych, choreoterapia i inne. Arteterapia posługuje się różnymi środkami i wytworami kultury. Do podstawowych kwalifikacji osoby wykonującej zawód arteterapeuty  należy więc operowanie odpowiednią wiedzą z zakresu kultury i jej wytworów. Oferowane studia zapewniają interdyscyplinarne przygotowanie w tym kierunku oraz wiedzę szczegółową z wybranego zakresu kultury i sztuki. Partycypacja we współczesnym życiu kulturalnym rozwija kompetencje personalne studentów oraz pełni funkcje wzbogacające osobowość pod względem wartości umysłowych i emocjonalnych, pełni funkcje integracyjne, komunikacyjne itp. Stanowi zatem ważny element upraktyczniający wybrany obszar studiów. 

Korzyści dla absolwentów:

  • zdobycie wiedzy z zakresu psychopedagogiki wieku podeszłego oraz polityki społecznej,
  • zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat natury procesu zmiany poprzez sztukę oraz stosowanie sztuk w pracy z grupami szkolnymi i w rozwijającej się edukacji, jak i praktyce społecznej,
  • zapoznanie się z praktyką artystyczną i najnowszymi artystycznymi metodami działania w społecznościach,
  • wzmocnienie i rozwijanie własnego potencjału twórczego,
  • nabywanie i rozwijanie umiejętności instruktorskich oraz interpersonalnych i psychospołecznych,
  • kreowanie siatki kontaktów zawodowych,
  • doświadczanie procesu twórczego oraz procesu zmiany ról (od lidera do rytualisty) i aktywności w pracy z różnymi mediami, grupami i tematami,
  • nabycie umiejętności pozwalających na inicjowanie i współtworzenie oraz realizację programów i projektów społeczno - artystycznych zarówno lokalnych, jak i o szerszym zasięgu.

Wykaz przedmiotów:

Pedagogika zabawy
Podstawy geriatrii
Podstawy gerontologii
Andragogika
Psychologia starzenia się
Wolontariat seniorów
Aktywizacja seniorów
Edukacja kulturalna i medialna
Polityka społeczna i zdrowotna
Aktywność fizyczna w trzecim wieku
Dietetyka i żywienie seniorów
Animacja i pedagogika czasu wolnego
Wstęp do arteterapii
Choreoterapia – terapia tańcem i ruchem
Psychospołeczne aspekty uczestnictwa w kulturze
Biblioterapia
Muzykoterapia
Bajkoterapia
Metodyka organizacji zajęć kulturalno-oświatowych
Warsztat arteterapeutyczny – sztuki plastyczne
Projektowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych
Warsztaty twórczości i kreatywności

Warunki zaliczenia:
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 200

Czas trwania: 2 semestry