Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Integracja Sensoryczna

Teoria integracji sensorycznej opiera się na kilku założeniach odwołujących się do neurologii i teorii zachowania. Dzięki Integracji Sensorycznej uczymy się i rozwijamy się przez zmysły. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, a w trakcie studiów jeszcze bardziej sobie to uświadamiamy, że wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla budowania wiedzy o sobie (swoim ciele, położeniu poszczególnych części ciała) i wiedzy o świecie. W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom potrafimy dobrze zaplanować i systematycznie wykonywać codzienne czynności.
Integracja sensoryczna jest to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje płynące z ciała i środowiska, po czym wysyła odpowiednią reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu.
Ich dobre zintegrowanie jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych wszystkich wyższych zmysłów i umiejętności. Należą do nich na przykład: wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, jak malowanie, pisanie.

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie z zagadnieniem Integracji Sensorycznej, jej rozwojem oraz wpływem na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami Integracji Sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka. Zostaniecie Państwo wyposażeni w wiedzę spełniającą wymagania metody Integracji Sensorycznej. Studia adresowe są do lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów.

Uzyskiwane uprawnienia:
Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć obejmujących zakres Integracji Sensorycznej.

Wykładowcy (sylwetki):
Specjaliści zajmujący się integracją sensoryczną, pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną, opiekuńczo-wychowawczą, oligofrenopedagogiką, pedagogiką specjalną, społeczną, psychologią, prawem, medycyną, są to zarówno teoretycy, jak i praktycy.

Ramowy program studiów:
• Psychologia kliniczna i rozwojowa dziecka,
• Neuranatomia,
• Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej,
• Diagnoza i terapia integracji sensorycznej,
• Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
• Ocena sensorycznego funkcjonowania dziecka do 4 roku życia,
• Logopedyczne aspekty  terapii integracji sensorycznej,
• Terapie neurorozwojowe i wspomagające,
• Wpływ zaburzeń SI na życie emocjonalne i społeczne dziecka oraz na jego umiejętności szkolne
• Seminarium dyplomowe
• Praktyki terapeutyczne ciągłe: 120

Forma zaliczenia studiów:
• Praca dyplomowa
• Zaliczenie praktyk

Liczba godzin: 380 (w tym 120 godzin praktyk ciągłych)

Czas trwania studiów: 3 semestry