Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin z niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia, dlatego możliwość nauczania drugiego przedmiotu jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Cel studiów:
Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych. 

Adresaci studiów:
Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Filologia polska" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, posiadający przygotowanie pedagogiczne, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Ramowy program:

Literatura staropolska
Literatura oświecenia
Literatura romantyzmu
Literatura pozytywizmu
Literatura Młodej Polski
Literatura XX-lecia międzywojennego
Literatura po 1945 roku
Gramatyka opisowa języka polskiego
Analiza dzieła literackiego
Elementy poetyki i stylistyki
Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej
Elementy kultury antycznej
Historia Polski
Historia filozofii
Literatura dla dzieci i młodzieży
Historia sztuki
Historia języka polskiego
Redagowanie tekstów
Metodyka nauczania literatury i języka polskiego
Praktyka 
Seminarium dyplomowe.

Forma zaliczenia:
Praca dyplomowa
Dzienniczek praktyk
Egzamin końcowy


Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 350 godzin