Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wyższa Szkoła Gospodarki posiada uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Cel szkolenia:
Wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego. Program szkolenia zawiera podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, zarządzania, polityki społecznej oraz diagnozowania i pomiaru w pomocy społecznej.

Adresaci szkolenia:

  • Dyrektorzy i kierownicy domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek  opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, zakłady wychowawcze
  • Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych
  • Osoby sprawujące nadzór nad wyżej wymienionymi instytucjami
  • Pracownicy terytorialnych samorządów lokalnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym
  • Pracownicy pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje, ruchy społeczne)
  • Pracownicy socjalni

Uprawnienia:
Szkolenie adresowane jest do osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, które na mocy art. 122. 1. Ustawy o Pomocy Społecznej z dn. 12 marca 2004 z późniejszymi zmianami są zobowiązane do posiadania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Program uwzględnia minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  26 września 2012r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Wszyscy absolwenci, po spełnieniu warunków określonych rozporządzeniem, otrzymają dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Ramowy program szkolenia:
Program obejmuje zagadnienia minimum programowego specjalizacji organizacji pomocy społecznej m.in.: współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej, pomoc społeczna wobec różnych kategorii pedagogicznych, wybrane zagadnienia prawne, etyka socjalna.

Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym
Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
Elementy etyki
Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: gminy, powiatu i województwa
Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations
Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
Stres i wypalenie zawodowe
Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji
Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

ZASADY REKRUTACJI - złożenie kompletu dokumentów:
* podanie o przyjęcie na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* 1 zdjęcie legitymacyjne
* kserokopia dowodu osobistego

Forma zaliczenia:
Praca dyplomowa
egzamin końcowy

Liczba godzin: 265

Czas trwania: 2 semestry