Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Pozyskiwanie i Zarządzanie Finansami Publicznymi

Cel studiów:
Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu  przygotowywania i rozliczania wniosków aplikacyjnych w ramach funduszy strukturalnych.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem lub rozszerzeniem wiedzy w zakresie aplikowania o środki strukturalne.

Sylwetka absolwenta:
Podczas studiów absolwenci zdobędą wiedzę dającą możliwość efektywnego aplikowania o środki europejskie. Słuchacze wyposażeni zostaną w praktyczne umiejętności przygotowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach funduszy strukturalnych.

Ramowy program studiów:
Polityka gospodarcza i regionalna UE
Innowacje w Funduszach
Fundusze dla odważnych. Projekty ponadnarodowe
Krajowe Programy Operacyjne: Polska Cyfrowa, Inteligentny Rozwój, Infrastrultura i Środowisko
Regionalny Program Operacyjny - w częsci EFRR
EFS w Programach Operacyjnych (RPO, POWER)
PROW, PO RYBY
Funkcjonowanie LGD
Rozwój Lokalny - instrumenty i narzędzia
Biznes plan i studium wykonalności
przygotwanie i rozliczanie projektu EFRR
przygotowanie i rozliczanie projektu EFS
Pomoc Publiczna
Zarządzanie projektem, zarządzanie projektami
Ewaluacja Projektu, Ewaluacja Programu, wskaźniki
Rozwiązywanie problemów czyli studium trudnych przypadków
Ocena projektu
Wniosek Aplikacyjny Krok po Kroku
Przygotownie wniosku Apikacyjnego - warsztaty
 

Forma zaliczenia:
Wniosek aplikacyjny

Liczba godzin: 180

Czas trwania studiów: 2 semestry