Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Surdopedagogika

Cel studiów:
Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno - pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych.

Adresaci studiów:
Nauczyciele wszystkich przedmiotów pracujący w szkołach kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych i integracyjnych), wychowawcy zatrudnieni w internatach, nauczyciele przedszkoli, logopedzi, katecheci, psychologowie, pedagodzy szkolni, nauczyciele akademiccy pracujący z niesłyszącymi i słabo słyszącymi studentami.

Uzyskiwane uprawnienia:
Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje konieczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w ramach różnych jednostek oświatowych i wychowawczych. uzyskanie kwalifikacji w zakresie surdopedagogiki,

Ramowy program studiów:

Surdopedagogika
Audiologia pedagogiczna
oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
Psychologia głuchych i niedosłyszących
Manualne sposoby usprawnienia języka (język migowy)
Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu
Pedagogika specjalna
Surdologopedia
Rewalidacja indywidualna z integracją społeczną
Seminarium dyplomowe
Komunikacja interpersonalna w szkole i środowisku
Praktyka

Forma zaliczenia:
Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 510 (360 godzin + 150 godzin praktyk)

Czas trwania: 3 semestry