Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Tyflopedagogika

Cel studiów:
Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych i innych instytucjach, w których przebiega proces rewalidacji tych osób. Wyposażenie w wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzących, a także ich trudności w przystosowaniu się do warunków szkolnych i internatowych. Ukazanie swoistości kształcenia tych osób w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i tyflopedagogiki.

Adresaci studiów:
Nauczyciele wszystkich przedmiotów pracujący w placówkach dla dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzących (specjalnych i integracyjnych), wychowawcy zatrudnieni w internatach, nauczyciele przedszkoli, logopedzi, katecheci, psychologowie, pedagodzy szkolni, nauczyciele akademiccy pracujący z niewidomymi i niedowidzącymi studentami.

Uzyskiwane uprawnienia:
Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje konieczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą w ramach różnych jednostek oświatowych i wychowawczych. Uzyskanie kwalifikacji w zakresie tyflopedagogiki.

Ramowy program studiów:
Pedagogika specjalna
Tyflopedagogika
Psychologiczne podstawy rewalidacji niewidomych i słabo widzących.
Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku
Orientacja w przestrzeni
Rehabilitacja widzenia
Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących
Rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku żłobkowym i przedszkolnym
Współpraca z rodzicami i środowiskiem
Brajlowskie metody porozumiewania się
Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
Stres i metody radzenia sobie z nim
Seminarium dyplomowe
Praktyka

Forma zaliczenia:
• test z wybranych zagadnień programowych
• praca dyplomowa


Liczba godzin: 350 godzin + 150 godzin praktyk

Czas trwania: 3 semestry