Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Zarządzanie Jakością

„Jakość jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich” G.Taguchi

 

Cel studiów:
Wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania organizacją i Systemów Zarządzania Jakością (SZJ). Przekazanie wiedzy i doświadczeń z zakresu opracowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia SZJ, Systemów Zarządzania Środowiskiem, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Szczególny nacisk jest położony na kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości. Wszystko to stanowić będzie wkład w aktywny udział kadr w rozwój Systemów Zarządzania w przedsiębiorstwach, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i rozwoju adaptacyjnego przedsiębiorstw na rynku krajowym i europejskim.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do osób które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, do liderów, osób odpowiedzialnych w firmie za zapewnienie jakości, pracowników produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, sprzedaży lub kontroli, a także do absolwentów studiów wyższych.
Adresaci studiów to: pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, przedsiębiorcy, pracownicy lub kierownicy działów jakości, produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, sprzedaży lub kontroli, osoby odpowiedzialne za projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie Systemów Zarządzania Jakością, Zintegrowanych Systemów Zarządzania lub zarządzania produkcją w firmach
i instytucjach.

Dodatkowe uprawnienia:
Wszyscy słuchacze Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Jakością w ramach programu studiów przejdą szkolenie, po którym otrzymają Certyfikat Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Koszt certyfikatu został uwzględniony w opłacie czesnego.

Korzyści dla studentów:
Uczestnicy studiów:
• Zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego planowania,
prowadzenia i dokumentowania wyników auditu;
• Nauczą się projektować, wdrażać i nadzorować systemy zarządzania jakością
(ISO 9001), systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001), systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
• Zapoznają się z najnowszą praktyką gospodarczą i wiedzą naukową dotyczącą systemowego i procesowego podejścia do zarządzania jakością i dodawania wartości dla klientów.
• Zdobędą praktyczną wiedzę na temat narzędzi i technik poprawy efektywności, takich jak Lean Manufacturing, KAIZEN, 5 S, Analiza FMEA, VSM.
• Zapoznają się z możliwościami statystycznego sterowania procesami i zarządzania projektami.
• Zdobędą praktyczne umiejętności zarządzania ludźmi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowania relacji z pracownikami, klientami i dostawcami.
• Będą doskonalić swoje umiejętności przywódcze, niezbędne w praktyce projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością w firmach i instytucjach.


Ramowy program studiów:

Zarządzanie jakością wg normy ISO 9001
Dokumentowanie systemu zarządzania jakością na podstawie wymagań normy ISO 9001 oraz wytycznych raportu technicznego ISO/TR 110013
Zarządzanie środowiskowe wg standardu ISO 14001 i jego dokumentowanie
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg standardu PN-N-18001:2004
Przygotowanie do samodzielnego wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania – Warsztaty
Auditowanie systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 19011
Zarządzanie jakością i procesami w organizacji. Techniki i narzędzia zarządzania jakością.
Lean manufacturing i 5S – usprawnienie przepływu poprzez eliminację marnotrawstwa:
Podstawy koncepcji Lean Manufacturing;
- Zasady zarządzania TOYOTY – TPS Toyota Production System;
- KAIZEN – filozofia ciągłej poprawy; angażowanie w programach poprawy pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych;
- Pojęcie straty (muda) i ich rodzaje;
- VSM (Value Stream Mapping) – mapowanie strumienia wartości, narzędzie analizy czynności w procesach nie dodającej wartości i eliminowanie siedmiu podstawowych strat;
- 5 S – metoda projektowania i utrzymywania wysokich standardów organizacji stanowiska pracy;
- Kanban – system zarządzania produkcją oparty na krótkim czasie przetwarzania, produkcji dopasowanej do liczby zamówień, ciągłej kontroli jakości w krytycznych miejscach procesu;
 
FMEA – metodologia skutecznego prowadzenia analizy przyczyn i skutków wad produktów lub procesów

Koszty jakości
Planowanie, przygotowanie, prowadzenie auditów wewnętrznych
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001
Statystyczna kontrola procesu
Efektywna komunikacja w procesie auditowania - doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Asertywność w procesie komunikowania się, kierowanie rozmową, aktywne słuchanie, postępowanie w sytuacjach konfliktowych.
Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:
Testy z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 190

Czas trwania studiów: 2 semestry