Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

Cel studiów:
Przekazanie uczestnikom w praktyczny sposób najnowszych osiągnięć z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności. Podczas zajęć słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę na temat projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności w oparciu o aktualną wiedzę menedżerską i techniczną. Uczestnicy zapoznają się z podejściem procesowym i projektowym do systemów zarządzania, a także posiądą niezbędne umiejętności menedżerskie i interpersonalne do kompetentnego kierowania ludźmi w organizacjach.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Adresaci studiów to: pełnomocnicy ds. jakości i systemu HACCP, przedsiębiorcy, pracownicy lub kierownicy działów jakości, działów produkcji, dystrybucji, sprzedaży, transportu lub przygotowywania żywności, osoby nadzorujące ww. procesy prowadzące audyty zewnętrzne i kontrole zgodności.

Atuty:
- Wszyscy słuchacze Studiów Podyplomowych z zakresu Systemy Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności w ramach programu studiów odbędą szkolenie, po którym otrzymają CERTYFIKAT AUDITORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG NORMY ISO 22000:2005 - CERTYFIKAT ZEWNĘTRZNEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ (po zdaniu egzaminu). Koszt certyfikatu został uwzględniony w opłacie czesnego.
- Możliwość uzyskania certyfikatu „Auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrony środowiska wg ISO 9001, OHSAS 18001 i ISO 14001) – certyfikat zewnętrznej jednostki certyfikującej - preferencyjne ceny.
- Zajęcia warsztatowe prowadzone przez praktyków i auditorów jednostki certyfikującej.

Korzyści dla studentów:
Zdobycie dostatecznej i praktycznej wiedzy na temat zarządzania bezpieczeństwem żywności, zarządzania ryzykiem i jakością procesów związanych z produkcją i dystrybucją żywności.

Uczestnicy studiów:
• zdobędą niezbędne umiejętności pozwalające na zajmowanie stanowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów,
• zapoznają się z najnowszą praktyką gospodarczą i wiedzą naukową dotyczącą systemowego podejścia do problemu bezpieczeństwa zdrowotnego,
• poznają pracę audytora systemu HACCP, BRC i IFS,
• zapoznają się z praktyką stosowania przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i opakowań,
• podczas treningu nabędą praktycznych umiejętności zarządzania ludźmi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowania relacji z pracownikami, klientami i dostawcami,
• rozbudzą w sobie umiejętności przywódcze niezbędne w praktyce projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w firmach i instytucjach,
• zapoznają się ze skutecznymi narzędziami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, w stopniu i w zakresie gwarantującym efektywne zastosowanie tych narzędzi w praktyce.

Sylwetki wykładowców:
Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród menedżerów i auditorów posiadających wieloletnią praktykę gospodarczą, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu praktycznych kursów zawodowych i treningów doskonalących menedżerów w standardach ISO oraz HACCP. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów. Aktywna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy.

Ramowy program studiów:
Komunikacja i negocjacje:
• zasady i rodzaje komunikacji,
• komunikacja podczas auditu,
• komunikacja z pracownikami i współpracownikami,
• strategie negocjowania,
• fazy i style prowadzenia negocjacji.
Przywództwo i umiejętności zarządzanie zespołem:
• budowanie zespołu projektowego / zadaniowego,
• kształtowanie własnego stylu zarządzania,
• motywowanie pracowników,
• prowadzenie zebrań,
• zarządzanie konfliktem.
Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności:
• model procesu projektowania i wdrażania systemu zarządzania,
• potrzeby, wymagania techniczne, organizacyjne oraz cel projektowania i wdrażania zaawansowanego systemu zarządzania,
• zakres, harmonogram i zarządzanie ryzykiem projektu.
Urzędowa kontrola i ocena jakości i bezpieczeństwa żywności – przepisy prawne RP i UE:
• jakość handlowa artykułów rolno – spożywczych oraz regulacje prawne związane ze znakowaniem,
• produkcja, konfekcjonowanie i dystrybucja żywności,
• standardy jakości handlowej na wybranych rynkach żywności w Polsce i Unii Europejskiej.
• podstawy prawne systemów bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, dobrych praktyk produkcji i dystrybucji żywności i pasz.
Zagrożenia fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne w produkcji, dystrybucji i przygotowywaniu żywności, a skuteczność systemu HACCP:
• zanieczyszczenia mikrobiologiczne, wirusy, bakterie, grzyby,
• zanieczyszczenia chemiczne, badania pozostałości środków chemicznych, metale ciężkie,
• mykotoksyny, pestycydy, dioksyny, środki myjące i dezynfekcyjne,
• elementy analizy zagrożeń wybranych procesów w łańcuchu produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego.
Problematyka bezpieczeństwa opakowań do żywności:
• polskie i unijne przepisy prawne dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
• praktyka produkcji i stosowania opakowań do żywności.
Zasady GMP, GHP w branży spożywczej jako podstawa do projektowania i wdrożenia skutecznego systemu HACCP, Codex Allimentarius:
• omówienie Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych GMP / GHP od etapu przyjęcia i kontroli wstępnej surowca, przechowywania i zwalniania do produkcji, wytwarzania produktów gotowych, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży, na różnych etapach łańcucha żywnościowego,
• lokalizacja zakładów, budynków i rozmieszczenie wyposażenia; rozdział zakładów na strefy,
• przemieszczanie się pracowników, surowca i wyrobów gotowych,
• zakładowe programy czyszczenia i dezynfekcji; higiena pracowników,
• system GLOBALG.A.P.; dobra praktyka w produkcji pierwotnej.
Praktyka systemu HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli:
• analiza zagrożeń wybranych procesów w łańcuchu produkcji żywności,
• kroki i zasady systemu HACCP wg kluczowych norm międzynarodowych,
• zasady dokumentowania systemu HACCP.
Ewolucja systemu HACCP w standardzie ISO 22000 : 2005 – zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności:
• praktyczne podejście do koncepcji FSMS Food Safety Management System - Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, w tym omówienie kluczowych elementów normy,
• pełne zaangażowanie kierownictwa i całego personelu, podejście procesowe, nadrzędne traktowanie klientów i dostawców,
• zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa żywności.
Zarządzanie jakością wg standardu ISO 9001: 2008, Normy serii ISO 9000:
• Omówienie, analiza i interpretacja wymagań normy ISO 9001: 2008,
• Cele i zakres systemu zarządzania jakością,
• Polityka jakości organizacji wg normy ISO 9001: 2008,
• Rola kadry zarządzającej przedsiębiorstwem w ujęciu normy ISO 9001: 2008,
• Rola przedstawiciela kierownictwa wg normy ISO 9001:2008,
• Proces komunikacji w organizacji,
• Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, systemowe podejście do zarządzania, zarządzanie przez cele, interpretacja wymagań normy,
• Zarządzanie dostawcą i zakupywanym wyrobem w świetle standardu ISO 9001:2008,
• Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie jakości wg ISO 9001: 2008,
• Odpowiedzialność organizacji w zakresie ochrony wyroby i własności klienta wg normy ISO 9001: 2008,
• Analiza i kontrola w systemach zarządzania jakością; walidacja i weryfikacja, określanie mierników, pomiar procesów organizacji; kontrola jakości w systemie ISO 9001: 2008,
• Weryfikacja skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w organizacji; audit systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2008; audit wewnętrzny i audit zewnętrzny; fazy przeprowadzania auditów (ISO 19011: 2002); wymagania dotyczące auditorów systemów zarządzania jakością; przegląd systemu zarządzania jakością w organizacji,
• Doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o ISO 9001: 2008 oraz wytyczne ISO 9004:2000; samoocena; zarządzanie niezgodnościami, działania korygujące i zapobiegawcze jako praktyczne narzędzia doskonalenia systemu zarządzania jakością.
Dokumentowanie systemu zarządzania jakością na podstawie wymagań normy ISO 9001: 2008:
• Przedstawienie wytycznych dotyczących dokumentacji systemu zarządzania jakością; Raport Techniczny ISO/TR 110013:2001,
• Omówienie wymagań standardu ISO 9001: 2008 w zakresie dokumentacji; wymagania standardu w zakresie dokumentacji systemowej i procesowej w organizacji; rola i zakres dokumentacji systemu zarządzania jakością,
• Cele i korzyści dla organizacji wynikające z posiadania dokumentacji systemu zarządzania jakością,
• Metody dokumentowania systemu zarządzania jakością; rodzaj dokumentów wymaganych przez standard ISO 9001: 2008; zasady i etapy tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością,
• Analiza przykładowej dokumentacji systemu zarządzania jakością,
• Dokumentowanie polityki jakości i definiowanie celów dotyczących jakości; omówienie praktycznego opracowania księgi jakości w modelowym przedsiębiorstwie,
• Nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania jakością,
• Dokumentowanie procesów związanych z klientem,
• Dokumentowanie procesu zarządzania reklamacjami i niezgodnościami w firmie,
• Dokumentowanie i analiza działań kontrolnych i weryfikujących skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
• Wdrażanie i dokumentowanie zasad doskonalenia systemu zarządzania jakością w firmie.
Audit systemu HACCP – wymagania i praktyczne przeprowadzanie (certyfikat auditora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa żywności wg ISO 22000:2005):
• kwalifikacje auditora systemu HACCP,
• kryteria oceny systemu HACCP wg normy ISO 22000:2005,
• kryteria certyfikacji systemu HACCP przez międzynarodowe instytucje certyfikacyjne.
Systemy bezpieczeństwa żywności w sieciach handlowych - IFS/BRC (wersja 5):
• katalog wymagań standardów IFS/ BRC,
• zakres wymagań i standardy dla postępowania i wyposażenia w zakładzie,
• kontrola, pomiary i doskonalenie systemu bezpieczeństwa żywności,
• audity IFS / BRC.
Metody i techniki zarządzania jakością. Statystyczne sterowanie procesem SPC:
• gromadzenie i analiza danych,
• zarządzanie procesami; zmienność i charakterystyka procesów,
• analiza Pareto,
• analiza FMEA.


Forma zaliczenia:
• testy z wybranych zagadnień programowych
• Praca projektowa
• Praca dyplomowa

Liczba godzin: 190

Czas trwania studiów: 2 semestry