Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE: Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej do efektywnego zarządzania podmiotami funkcjonującymi w ochronie zdrowia. Skutecznie kierować nimi mogą jedynie menedżerowie posiadający wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie m.in. funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, ich restrukturyzacji i przekształcania, wdrażania systemów jakości, zarządzania ryzykiem, zarządzania personelem, a także analizowania i prawidłowego odczytywania potrzeb rynku, które ulegają ciągłym zmianom wewnętrznym i zewnętrznym.

Ważnym atutem studiów jest prowadzenie zajęć przez wieloletnich praktyków w zakresie prawa, zarządzania jakością i ryzykiem, zarządzania personelem w ochronie zdrowia. Część kadry dydaktycznej posiada również dorobem naukowy w obszarach medycznych i nauk o zdrowiu czy prawnych z ukierunkowaniem na zagadnienia legislacyjne w ochronie zdrowia.

Uzyskiwane uprawnienia:

Słuchacz uzyskuje niezbędną wiedzę, umiejętności, kompetencje  i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia.


Adresaci studiów:
Studia skierowane są do osób, przygotowujących się do sprawowania lub pełniących funkcje kierownicze w publicznych i niepublicznych podmiotach opieki zdrowotnej, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi, oraz wszystkich zainteresowanych, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest posiadanie kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania ochronie zdrowia.

Ramowy program studiów:
W trakcie realizacji 2-semestralnych studiów  Słuchacze uczestniczą w zajęciach o charakterze warsztatowym na podbudowie teorii przekazywanej w procesie kształcenia.

Etyka w jednostkach ochrony zdrowia
Prawo medyczne w ochronie zdrowia
Podstawy zarządzania w usługach medycznych
Jakość i ryzyko w usługach medycznych

Wymagania NFZ i Ministerstwa Zdrowia
Wymagania norm ISO (9001, 14001)
Akredytacja CMJ

Zarządzanie ryzykiem w usługach medycznych - metody identyfikacji i szacowania ryzyka
Doskonalenie jakości - metody, zasady i narzędzia
Lean management – zasady
Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach medycznych - case study
Rachunkowość i controlling w ochronie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Marketing usług medycznych
PR usług medycznych
Strategie kontraktowania
Kontrole podmiotów leczniczych
Profilaktyka i promocja zdrowia
Fundusze Europejskie w ochronie zdrowia
Przygotowanie do egzaminu końcowego "Gra w przedsiębiorstwo"

 

Forma zaliczenia:
GRA W PRZEDSIĘBIORSTWO (wirtualny podmiot opieki zdrowotnej) – nowoczesna forma dydaktyki szkoły wyższej polegająca na rozwiązaniu przez słuchaczy zadania typu „case study”, związanego z funkcjonowaniem podmiotu opieki zdrowotnej z wykorzystaniem narzędzi IT. Uczestnicy gry będą podejmowali szereg decyzji związanych z prowadzeniem wirtualnego podmiotu opieki zdrowotnej, podobnych do tych, które muszą podejmować menedżerowie jednostek opieki zdrowotnej działających w rzeczywistości.

Wyjątkowym walorem tej formy zaliczenia jest realizm sytuacji i konieczność zespołowego podejmowania strategicznych decyzji, które na ostatecznej prezentacji umożliwią komisji egzaminacyjnej ocenić wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi zdobytymi podczas nauki na studiach podyplomowych.

Liczba godzin: 200

Czas trwania studiów: 2 semestry